Vaasan yliopiston opinnäytteet

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2002

Häikiö, Mikko

Byrokratian muutos julkisessa terveydenhuollossa: Klassisen byrokratian ilmeneminen Vaasan sairaanhoitopiirissä 1990-luvulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Julkisjohtamisen laitos
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen vertaileva ohjelma
Sivumäärä:
128
Suomessa julkisen sektorin kehittyminen ja kasvu ajoittuu sotien jälkeiselle ajalle. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentaminen lisäsi sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tehtäviä. 1970- ja 1980-luvuille ajoittunut kasvu pysähtyi lopulta 1990 –luvun lamaan. Kasvun hidastumiseen ja pysähtymiseen on osaltaan vaikuttanut myös 1990 –luvun alussa asetetut julkisen hallinnon uudistus- ja keventämishankkeet, reformit.

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella ja löytää niitä byrokratian muutoksia, mitä terveydenhuollossa sairaanhoitopiiritasolla on tapahtunut. Tavoitteena on tutkia, ilmeneekö terveydenhuollossa sairaanhoitopiiritasolla edelleen byrokratiaa ja jos ilmenee, niin miten se ilmenee. Byrokratian ilmenemisen lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten byrokratian ilmenemismuodot ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana.

Tutkielmassa keskeisenä teoriana on Weberin luoma klassinen byrokratian ideaalimalli. Työ omaa kvalitatiivisen ja kuvailevan tutkimusotteen, ja metodisesti tulkitsevan tutkimusotteen eli tutkielmassa pyritään soveltamaan ymmärtävää metodia. Klassisen byrokratian ideaalimallin ja Albrown byrokratian modernin mallin pohjalta tutkitaan Vaasan sairaanhoitopiirissä tapahtunutta muutosta ja kehitystä, mitä pyritään lopulta tarkastelemaan byrokratiateoriaa vasten.

Yhteiskunnan muuttunut tilanne on lisännyt osaltaan terveydenhuollon tehtäviä. Toimintaa on pyritty muovaamaan yhteiskunnan vaateiden mukaisesti ja sairaanhoitopiirin toimintavapaus onkin lisääntynyt 1990-luvun aikana. Lisääntynyt vapaus on madaltanut hierarkioita, mutta samalla se myös lisännyt normatiivista ohjausta, mikä osaltaan on lisännyt byrokratiaa. Markkinamallin tulo osaksi julkista terveydenhuoltoa on osaltaan myös vaikuttanut byrokratian esiintymiseen mm. koulutuksen lisääntymisenä ja korostamisena, palvelujen ulkoistamisena ja palvelujen kustannus-tehokkuuden lisääntymisenä.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että byrokraattisuus on ainakin hieman muuttunut julkisessa terveydenhuollossa. Valtion muuttunut rooli on synnyttänyt terveydenhuollon organisaatioiden sisäistä byrokratiaa, sillä vapauden johdosta organisaatioiden on täytynyt lisätä sisäistä normatiivista ohjausta. Lisääntyneen vapauden johdosta julkinen terveydenhuolto on myös tietyllä tapaa moninaistunut. Sairaanhoitopiirit saavat kehittää toimintaansa omatoimisesti alueen erityistarpeiden mukaisesti. Vaasan sairaanhoitopiiri on osaltaan vastannut julkisen terveydenhuollon haasteisiin ja muuttanut toimintaansa 1990-luvun aikana. Sen päämääränä on ollut taloudellinen tehokkuus ja toiminnan päällekkäisyyksien karsinta. Kuitenkaan näillä toimilla ei ole pystytty radikaalisti vähentämään byrokraattisuutta Vaasan sairaanhoitopiirin organisaatiosta.
Avainsanat:
Byrokratia, terveydenhuolto, muutos
© Tritonia 2014-2019