Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tommila, Heli

Transformationaaliseen leadershippiin perustuvan esimiesvalmennuksen vaikuttavuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sotilasorganisaatiossa työskentelevien esimiesten johtamiskäyttäytymistä transformationaalisen leadershippin näkökulmasta ennen ja jälkeen esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen. Valmennus aloitettiin syksyllä 2007 ja se päättyi helmikuussa 2008. Tutkimuksessa on keskitytty valmennukseen panostetuista resursseista saatavan hyödyn eli vaikuttavuuden mittaamiseen tilastollisin ja matemaattisin menetelmin sekä näiden tulosten pohjalta resurssien uudelleen kohdistamiseen. Syväjohtamisen pitkittäinen vaikuttavuustutkimus toteutettiin kolmivaiheisena: ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ensimmäinen johtamisprofiili, toisessa vaiheessa toinen johtamisprofiili sekä samanaikaisesti toteutettiin esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen vaikuttavuusmittaus.

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty Puolustusvoimien esimies- ja vuorovaikutusvalmennukseen osallistuneiden keskuudesta, Ilmasotakoulusta Tikkakoskelta. Vastaukset johtamisprofiilin muodostamista varten kerättiin kaksiosaisella AHP-kysymyslomakkeistolla. Saatu aineisto analysoitiin käyttämällä Expert Choice ja Excel-ohjelmistoja. Vaikuttavuuden mittausta varten laadittiin oma kysymyslomakkeensa, joka sisälsi avoimia taustakysymyksiä sekä tilastollista informaatiota tuottavia, vaikuttavuutta mittaavia kysymyksiä.

Tutkimustulokset ovat tuottaneet jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle esimiehelle henkilökohtaisen johtamisprofiilin hänen tämän hetkisestä johtamistilanteesta sekä tilanteesta lähitulevaisuudessa. Vaikuttavuusmittauksen tuloksia on verrattu aiempiin transformationaaliseen leadershippiin perustuviin tutkimustuloksiin ja tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tutkittavien muuttujien välillä löytyi vaikuttavuutta.
Avainsanat:
Transformationaalinen leadership, syväjohtaminen, resurssit, vaikuttavuus
© Tritonia 2014-2019