Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tekoniemi, Antti

Julkisten hankintojen konsulttipalvelun kehitysmahdollisuudet ja toimenpide-ehdotukset. Case study: Citec Environmental Oy Ab

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
129 + liitteet
Tämä tutkimus on tehty Citec Environmental Oy Ab:lle. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten case-yrityksen julkisten hankintojen konsulttipalvelua tulisi tulevaisuudessa kehittää vastaamaan paremmin nykyisen hankintakonsultoinnin asiakaspohjan tarpeita, ja minkälaisia kehitysmahdollisuuksia julkisten hankintojen sektori tarjoaa hankintakonsultoinnille. Työn lopputuloksena on esitetty toimintaehdotuksia hankintakonsultointipalvelun kehittämiselle.

Tutkimuksen teoreettinen osuus käsittelee julkisten hankintojen, ulkoistamisen ja konsultoinnin teoriaa ja niiden liittämistä hankintakonsultointipalveluun. Empiirinen osuus perustuu pääosin haastatteluihin, joihin valittiin case-yrityksen nykyisiä asiakkaita ja toimijoita. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin yhtä valtakunnallisesti suuren hankintayksikön edustajaa.

Haastatteluissa selvisi, että asiakkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä nykyiseen hankintakonsultointipalveluun, mutta kehittämistäkin vielä löytyy. Kehittämistä olisi erityisesti kustannustehokkuudessa, projektinhallinnassa ja asiakirjamalleissa. Tutkimuksessa nousi esiin myös useita uusia toimintoja, jotka soveltuisivat hankintakonsultointipalvelun tuoteportfolioon. Tällaisia toimintoja olivat esimerkiksi hankintakonsultointipalvelun suuntaaminen uusille asiakasryhmille, hankintasivuston luominen verkkoon, erilaisten palvelupakettien kehitys, yhteistyötoimintamallin luominen ja markkinointi sekä uusien hankintamenetelmien käyttöönottaminen ja modulointi. Tämä johtaa siihen, että hankintakonsultin tulisi keskittyä tuottamaan tulevaisuudessa laaja-alaisia asiantuntijapalveluja aiempaa laajemmalle asiakaskunnalle.

Tutkimuksessa on esitetty toimenpide-ehdotuksia hankintakonsultointipalvelun kehittämiselle ja mietitty niiden hyötyjä ja sovellettavuutta nykyiseen palvelumalliin. Tutkimus nosti esiin paljon asioita ja antoi hyvin kattavasti vastauksia tutkimusongelmaan, mutta samalla se avasi suuren määrän uusia kysymyksiä, jotka vaativat jatkotutkimuksia.
Avainsanat:
hankintakonsultointi, julkiset hankinnat, konsultointi
© Tritonia 2014-2019