Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Saarikoski, Sari

Palkitsemisen vaikutus työmotivaatioon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation henkilöstön kokemuksia yrityksen nykyisestä tulospalkkiojärjestelmästä sekä sen vaikutuksesta työmotivaatioon. Lisäksi tavoitteena oli palkitsemisjärjestelmän kehittämisideoiden tuottaminen kohdeyritykselle.

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään palkitsemista yleisenä ilmiönä. Lisäksi tarkastellaan palkitsemisen reflektioteoriaa ja sen taustalla vaikuttaneita motivaatioteorioita.

Empiirinen osio suoritettiin kysely-tutkimuksena, jossa kohdeorganisaationa oli terveydenhuoltoalan puhelinpalveluja monipalvelu periaatteella tuottava yritys. Lomakekysely suoritettiin koko hoitohenkilöstölle eli 36: lle työntekijälle.

Yleisesti ottaen tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, ettei nykyinen tulospalkkiojärjestelmä ole saavuttanut yrityksen sille asettamia tavoitteita. Tutkimuksen tulosten mukaan tilastollista merkitsevyyttä ei voitu osoittaa tulospalkkion saamisen ja työmotivaation välillä. Henkilöstö ei pitänyt nykyistä tulospalkkausjärjestelmää kannustavana eikä kokenut sitä myöskään oikeudenmukaisena. Palkitsemista, sekä taloudellista, että ei- taloudellista, pidettiin kuitenkin yleensä ottaen tärkeänä. Palkitsemisen reflektioteorian oletukset eivät saaneet tukea tämän tutkimuksen perusteella. Yritykselle tutkimus antaa erittäin arvokasta tietoa palkitsemisjärjestelmän toimivuudesta ja sen vaikutuksista työmotivaatioon.
Avainsanat:
työmotivaatio, palkitseminen, tulospalkkaus, palkitsemisen reflektioteoria
© Tritonia 2014-2019