Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Jussila, Liisa

Testamentin verosuunnittelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Perintöverotus on vanha veromuoto ja se tulee monelle ajankohtaiseksi jossain elämän vaiheessa, kun joku läheisistä kuolee. Tilanteen raskautta voi lisätä vielä perintöverotukseen liittyvät odottamattomat seuraukset. Perillisille tulevaa perintöverorasitusta on kuitenkin mahdollista keventää järkevällä verosuunnittelulla ennen perittävän kuolemaa ja kuoleman jälkeen. Testamentti onkin yleinen verosuunnittelussa käytetty työväline.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erityisesti testamentatun omaisuuden verosuunnittelumahdollisuuksia perintöverotuksellisesti edullisimman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa käsitellään myös muita merkityksellisiä perintöverosuunnittelun keinoja. Onnistuneeseen verosuunnitteluun tarvitaan paljon tietoa perintö- ja testamenttioikeudesta ja perintöverotuksesta, joten näitä asioita käsitellään tutkimuksen johdannon jälkeisissä luvuissa. Näissä luvuissa esitellään muun muassa lakimääräinen perimysjärjestys, veroluokat ja veroasteikko ja käyttö- ja omistusoikeustestamentit. Tutkimuksen viimeisissä luvuissa pohditaan erilaisia verosuunnittelun mahdollisuuksia sekä perittävän että perinnönsaajan näkökulmasta ja perintöveron tulevaisuutta.

Verosuunnittelulla voidaan saada aikaan merkittäviä verosäästöjä, ja siksi siihen kannattaakin panostaa myös ajallisesti. Kaikkia verosuunnittelun keinoja ei kuitenkaan aina hyväksytä ja toiminta saattaa kallistua veron kierron puolelle. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi avopuolison hyväksi tehty käyttöoikeustestamentti ja aviopuolison hyväksi otettu henkilövakuutus ovat hyviä verosuunnittelun keinoja.
Avainsanat:
Perintö, testamentti, perintövero, verosuunnittelu
© Tritonia 2014-2019