Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Piirainen, Päivi

Ulkoistamisen vaikutus yrityksen kannattavuuden tunnuslukuihin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Salmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää onko ulkoistamisella vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tutkielmassa ulkoistaminen on määritelty ulkopuolisiksi palveluiksi, joka on tilinpäätöksen itsenäinen erä. Ulkoistamisen mahdollista vaikutusta on testattu yrityksen kannattavuuden tunnuslukuihin, sijoitetun pääoman tuottoon, oman pääoman tuottoon, liiketulokseen sekä käyttökatteeseen. Tutkielman esikuvatutkimuksena on Görgin ja Hanleyn vuonna 2004 julkaistu tutkimus ”Does Outsourcing Increase Profitability?”, jonka mukaan palveluiden ulkoistamisella ei ole vaikutusta yrityksen kannattavuuteen.

Tutkimusaineisto koostuu 49 Suomessa toimivista suurista -ja pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden tilinpäätöksiä on tarkasteltu vuosina 2000–2004. Menetelmänä on käytetty usean muuttujan regressioanalyysiä ja koko aineistoa testataan yhdessä. Riippumattomina muuttujina ovat ulkoistaminen, jalostusarvo, henkilöstön muutos ja henkilökulut, joiden merkitsevyyttä testataan F-testillä. Yksittäisen muuttujan vaikutusta testataan t-testillä.

Regressioanalyysin tulokset antoivat ristiriitaisia tuloksia. Ulkoistamisella oli yksinään vaikutusta sijoitetun pääoman tuottoon sekä liiketulokseen, kun taas käyttökatteen ja oman pääoman tuoton kohdalla ei havaittu vaikutusta muuttujien välillä. Mallien selitysasteet jäivät mataliksi, mutta tulosten perusteella pystyi tekemään varovaisen päätelmän siitä, että ulkoistamisella on tietyissä tapauksissa vaikutusta yrityksen kannattavuuteen.
Avainsanat:
Ulkoistaminen, kannattavuus, regressioanalyysi
© Tritonia 2014-2019