Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2007

Laurila, Tiina

Maaseutumaisten alueiden asema suomalaisessa tietoyhteiskunnassa: Erityistarkastelussa Alavuden, Närpiön ja Ähtärin kunnat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Katajamäki ja Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Alueellisen tasa-arvon ja kilpailukyvyn lisäämisen kannalta tietoliikenneinfrastruktuurilla on tärkeä rooli. Puutteellisten tietoliikenneyhteyksien vuoksi maaseutumaiset alueet ovat jäämässä jälkeen tietoyhteiskun-takehityksessä. Autioituvat maaseudut eivät houkuttele investoimaan tietoverkkoihin, vaikka alueet ovat eniten riippuvaisia tekniikasta ja tietoliikenneyhteyksiä palveluiden saatavuuden vuoksi. Julkisen ja yksi-tyisen sektorin palveluita lakkautetaan jatkuvasti kustannustehokkuussyistä ja ne siirtyvät kaupunkeihin tai suurempiin keskuksiin. Perusinfrastruktuuriin kuuluva tietoliikenneinfrastruktuuri on tärkeä osa maa-seudun arkipäivää ja hyvinvointia sekä alueellista vetovoimaa.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda hahmotelma maaseutumaisten alueiden vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista suomalaisessa tietoyhteiskunnassa eri tutkimusalueilla. Lisäksi tavoitteena on tutkia laajakaistastrategioiden yhteneväisyyttä kansalaisten tarpeiden kanssa. Asiaa tarkastellaan kolmen eri näkökulman avulla: 1) millainen on maaseutumaisten alueiden asemaa suomalaisessa tietoyhteiskun-nassa ja miksi nopeita ja suuria tiedonsiirtokapasiteetteja omaavia laajakaistayhteyksiä tarvitaan erityyp-pisille alueille? 2) Millainen on viranomaisten rooli suomalaisessa tietoyhteiskunnassa ja laajakaistaver-kostoa kehitettäessä. 3) Millainen on kansalaisten asema tietoyhteiskunnassa? Keskeisinä käsitteinä tut-kimuksessa ovat tietoyhteiskunta maaseutu ja laajakaista. Tutkimuksessa käytettävä oheismateriaali koos-tuu maaseutua ja tietoyhteiskuntaa käsittelevästä kirjallisuudesta ja tutkimuksista. Tutkimuksen empiiri-nen osa koostuu asiantuntijahaastatteluista ja tutkimusalueilla asuvien kansalaisten haastatteluista.

Tutkimustulokset antavat selkeän kuvan siitä, että tutkimuksen empiirinen osa vahvistaa yleisellä tasolla käsitellyt asiat maaseutumaisten alueiden asemasta suomalaisessa tietoyhteiskunnassa. Tutkimuksessa haastateltavina olleet asiantuntijat tulkitsevat tietoyhteiskuntaa ja tiedonsiirtoyhteyksiin liittyviä asioita samalla tavalla teoriaosuuden kanssa. Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tietoyh-teiskuntakehityksen kannalta on tärkeää kehittää informaatiotekniikan käytettävyyttä ja keinoja oppia niitä hyödyntämään yhteiskunnan eri tasoilla
Avainsanat:
Tietoyhteiskunta, maaseutu, laajakaista
© Tritonia 2014-2019