Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Jokelainen, Antti

Improving product development process: Enhancing usability focus on development process

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Rapid market development is driving companies to improve their product development. This present tendency in high technology countries is pushing companies to develop products, which are technically very good. However, the product usability and the end customer needs are often not fulfilled.
This constructive research is aiming to develop the case company’s product development process so that the usability focus is implemented in current process and the usability of end products is improved. As well these improvements shall diminish the valley between end customers and R&D department, when the process is approaching more to the customer related product development.
In the beginning, the present state of the case company was evaluated by examining current product development process in usability point of view, by surveys and interviewing employees. The literature review was done by researching product usability in general and by studying user centered design. Based on these studies usability focus was implemented in product development process and was tested in two ongoing projects in practice.


TIIVISTELMÄ
Nopeasti kehittyvät markkinat ovat ohjanneet yrityksiä tehostamaan omaa tuotekehitystään. Tämä nykyinen suuntaus korkean teknologian maissa on ajanut yrityksiä kehittämään tuotteita jotka ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin hyviä, mutta välttämättä tuotteen käytettävyys ja loppuasiakkaiden toiveet uudelle tuotteelle eivät ole kohdanneet.
Tämä konstruktiivinen tutkimus pyrkii kehittämään kohdeyrityksen tuotekehitysprosessia tuomalla siihen käytettävyysnäkökulman ja sitä kautta lopputuotteiden käytettävyyden parantamisen. Myös tällä prosessinkehityshankkeella pyritään pienentämään loppuasiakkaiden ja tuotekehitysosaston välistä kuilua, jolloin suuntana on enemmän asiakaslähtöinen tuotekehitys.
Tutkimuksen aluksi kartoitettiin yrityksen nykytila, tutkien nykyistä tuotekehitysprosessia käytettävyysnäkökulmasta sekä henkilökunnalle teetettyjen kyselyiden että haastattelujen pohjalta. Sen jälkeen toteutettiin kirjallisuustutkimus, jossa tutkittiin tuotteiden käytettävyyttä yleisesti ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun puitteissa. Näihin tutkimuksiin perustuen kohdeyritykselle ehdotettiin parannuksia tuotekehitysprosessiin sekä työkaluja joilla käytettävyysnäkökulmaa voidaan parantaa. Tutkimuksen lopputuloksena käytettävyysnäkökulma implementoitiin osaksi tuotekehitysprosessia ja testattiin kahdella meneillään olevalla tuotekehitysprojektilla käytännössä.
Avainsanat:
Process development, usability, end customer; AVAINSANAT: Prosessinkehitys, käytettävyys, loppuasiakas
© Tritonia 2014-2019