Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Airio, Sanna

Kvinnors och mäns sätt att skriva i ungdomstidningen Okej

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Pohjoismaiset kielet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tutkin pro gradu -tutkielmassani naisten ja miesten kirjoitustapojen eroja nuortenlehdessä nimeltä Okej. Materiaalina käytän kahtatoista yksittäisestä artistista kertovaa henkilökuvaa. Artikkelit kertovat kuudesta eri naisartistista ja kuudesta eri miesartistista. Puolet artikkeleista on eri naiskirjoittajien kirjoittamia ja puolet on eri mieskirjoittajien kirjoittamia.

Tutkin miten paljon nais- ja mieskirjoittajat käyttävät substantiiveja, adjektiiveja ja verbejä ja minkälaisia nämä sanat ovat. Tutkin myös miten nais- ja mieskirjoittajat kuvailevat artisteja ja miten he mainitsevat artistit artikkeleissaan. Jaan nämä ilmaisut ryhmiin Substantiivit, Adjektiivit, Substantiivilausekkeet ja Adjektiivilausekkeet. Tarkastelen ovatko nämä ilmaisut arvottavia vai neutraaleja, sekä ovatko ne seksistisiä. Lopuksi tutkin teemojen käsittelyä nais- ja mieskirjoittajien artikkeleissa.

Nais- ja mieskirjoittajien kielenkäyttö on monelta osin samanlaista, mutta pieniä eroja on huomattavissa. Nais- ja mieskirjoittajat käyttävät lähes samassa suhteessa substantiiveja, adjektiiveja ja verbejä. Käytetyt substantiivit liittyvät vahvasti aiheeseen musiikki, kun taas käytetyt adjektiivit ja verbit ovat erittäin tavallisia ruotsin kielessä.

Mieskirjoittajat käyttävät eniten substantiiveja ja substantiivilausekkeita kuvaillessaan artisteja ja mainitessaan heidät. Naiskirjoittajat käyttävät tasaisemmin substantiiveja, adjektiiveja, substantiivilausekkeita ja adjektiivilausekkeita. Kirjoittajien käyttämät ilmaisut ovat hyvin samankaltaisia. Artikkeleiden harvat seksistiset ilmaisut ovat kuitenkin kaikki mieskirjoittajien artikkeleissa. Nais- ja mieskirjoittajat käyttävät myös lähes samassa suhteessa arvottavia ja neutraaleja ilmaisuja. Suurin osa neutraaleista ilmaisuista on nimiä. Naiskirjoittajat käyttävät mieskirjoittajia huomattavasti useammin nimiä mainitessaan artistin.

Nais- ja mieskirjoittajat käsittelevät artikkeleiden teemoja usein samalla tavalla, joskin pieniä eroja löytyy. On kuitenkin todettava, että artikkelin päähenkilön sukupuolella on suurempi vaikutus teemojen käsittelytapoihin kuin kirjoittajan sukupuolella. Naisartistien ulkonäköä kuvaillaan huomattavasti enemmän kuin miesartistien. Miesartistien kohdalla huomio keskittyy uraan ja yllättäen perheeseen.
Avainsanat:
ungdomstidning, kvinnor, män, ordklasser, beskrivande och benämnande uttryck, teman
© Tritonia 2014-2019