Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Sumuvuori, Johannes

“Chillii!!!!...catchattiin Fishiä ja kinkeiltiin:” English Borrowing and Code-Switching in a Finnish Student Newspaper

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Tämä tutkielma syntyi osana Englannin laitoksen projektia, joka tutkii englannin vaikutusta opiskelijoiden kieleen Vaasan yliopistossa. Sen liikkeelle panevana voimana oli Suomessa laajalti käyty keskustelusta englannin ja suomen kohtaamisesta ja seurauksista vuosituhannen vaihteessa. Tutkimus lähestyy aihetta sosiolingvistiikan, tarkemmin sanottuna kontaktilingvistiikan näkökulmasta. Sen keskiössä on koodinvaihto ja lainaus englannista suomeen Vaasan ylioppilaslehdessä vuoden 2003-2004 vuosikerrassa.

Tutkimuksen peruskysymyksinä ovat kontakti-ilmaisujen rakenteellinen jakautuminen, niiden “liputtaminen,” eli pääasiassa typografinen merkitseminen, ja funktiot. Kontaktiilmaisujen rakenteellinen jakautuminen ryhmiin, sekä ryhmien frekvenssit, kertovat ilmaisujen sopeuttamisesta suomeen ja englannin ja suomen välisestä rakenteellisesta valtasuhteesta. Kontakti-ilmaisujen mahdollinen liputtaminen liittyy kieliympäristön
normeihin odotetusta kielestä kussakin kontekstissa. Funktioanalyysi tarkastelee kontakti-ilmaisujen transaktionaalisia, tyylillisiä ja symbolisia vaikuttimia ja perustuu kussakin tapauksessa mahdottomien ja epätodennäköisten funktioiden pois rajaamiseen.

Suomi on lehdessä selkeästi dominoiva kieli ja kontakti-ilmaisut ovat pääosin sen rakenteille alisteisia. Koodinvaihtoja ja kielten risteymiä käytetään säännönmukaisesti ja huomaamatta, ja ne seuraavat tiettyjä laina-alaisuuksia. Kontakti-ilmaisujen funktiot ovat monipuolisia ja ne esiintyvät usein rinnakkain. Selvää enemmistöä ilmaisuista käytetään kuitenkin niiden tarkkuuden ja semioottisen sisällön vuoksi, kun taas esimerkiksi elitistisiä ja statukseen liittyviä tai kielitaitoa korostavia funktiota ei löytynyt.
Avainsanat:
Finnish-English borrowing and code-switching, contact linguistics
© Tritonia 2014-2019