Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Jakobsson, Tiina

Rekrytointiviestintä vapaaehtoisjärjestöjen WWW-sivustoilla. Tarkastelussa kuvaukset vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoistyöntekijöistä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tutkin pro gradu -työssäni, millaisina vapaaehtoisjärjestöt kuvaavat vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistyöntekijät WWW-sivustojensa rekrytointiviestinnässä. Analysoin kehysanalyysin avulla yhdeksän suomalaisen vapaaehtoisjärjestön WWW-sivustojen vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiosiot. Kehysanalyysissa tutkitaan kehyksiä, eli suhteellisen pysyviä ja rutiininomaisia tapoja ymmärtää maailmaa. Löysin tutkimusaineistosta kolme vapaaehtoistyöhön liittyvää kehystä, jotka ovat Antoisaa, Me yhdessä ja Arkisuus. Vapaaehtoistyöntekijöihin liittyvät kehykset Erilaisuus on voimaa ja Sinun ehdoillasi.

Ensimmäinen ennakko-olettamukseni oli, että WWW-sivustoilla kerrotaan, mitä vapaaehtoistyöntekijät saavat vapaaehtoistyöstä itselleen ja miten antoisaa se on. Tämä piti paikkansa, ja näitä asioita kuvattiin Antoisaa-kehyksessä, jota on aineistossa neljällä järjestöllä yhdeksästä. Toinen olettamukseni oli, että yksilön saamien hyötyjen lisäksi rekrytoinnissa vedotaan myös ihmisten auttamishaluun. Tämäkin piti paikkansa, ja auttamishaluun vetoamista oli erityisesti kehyksessä Me yhdessä. Kaiken kaikkiaan auttamishaluun vetoamista oli aineistossa kuitenkin melko vähän. Kolmanneksi oletin vapaaehtoistyöntekijöitä kuvattavan avuliaina ja jaksavina ihmisinä. Tämä ei pitänyt paikkaansa. Sen sijaan Erilaisuus on voimaa -kehyksessä tuotiin esiin, miten erilaisia ihmisiä vapaaehtoistyöntekijät ovat. Sinun ehdoillasi -kehyksessä puolestaan kerrottiin, että jokainen voi tehdä vapaaehtoistyötä voimavarojensa mukaan. Neljäs oletukseni oli, että aineiston kehyksissä ei tuoda lainkaan esiin vapaaehtoistyöhön mahdollisesti liittyviä negatiivisia asioita. Tämä piti paikkansa, sillä vapaaehtoistyötä ja kuvailtiin vain myönteisesti tai neutraalisti.

Vapaaehtoistyöntekijöiden me-henkeä tuotiin esiin kehyksessä Me yhdessä. Lisäksi vapaaehtoistyötä kuvailtiin arkisesti ja konkreettisesti Arkisuus-kehyksessä. Tutkimukseni perusteella järjestöjen rekrytoinnissa vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoistyöntekijöitä kuvaillaan monipuolisesti ja lukijaa innostetaan mukaan toimintaan. Esiin tulevat toisaalta yksilölliset valinnat ja toisaalta vahva yhteisöllisyys.
Avainsanat:
Kehysanalyysi, rekrytointiviestintä, vapaaehtoistyö, verkkorekrytointi
© Tritonia 2014-2019