Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Saarenmäki, Merja

Opastamista ja tekstuaalisia piirteitä suomenkielisissä työnhakuoppaissa. Tekstuaalisen merkityksen näkökulma

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Tässä työssä tarkastelen suomenkielisiä Internetissä julkaistuja työnhakuoppaita. Tavoitteenani on tutkia tekstuaalisen merkityksen näkökulmasta sitä, miten työnhakuoppaissa opastetaan mahdollista työnhakijaa työnhaussa ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Tavoitteenani on myös saada selville suomenkielisten työnhakuoppaiden keskeisimpiä tekstuaalisia piirteitä. Tarkastelen sitä, millaisia tekstuaalisia, visuaalisia ja typografisia keinoja ja valintoja käytetään työnhakuun liittyvistä asiakirjoista opastamiseen. Aineistoni koostuu kolmesta Internetissä julkaistusta PDF-muotoisesta työnhakuoppaasta.

Tutkimus on lingvististä tekstintutkimusta tekstuaalisen merkityksen näkökulmasta. Tulkintateoriana on M.A.K. Hallidayn luoma systeemis-funktionaalinen (SF) kielioppi. Sovellan myös rekisteri- ja genreteoriaa. Täydennän teoriaa ja tuen analyysia suomen kielestä tehdyillä systeemis-funktionaalista näkökulmaa hyödyntävillä tutkimuksilla. Tutkimus on lähestymistavaltaan kvalitatiivista.

Työnhakuoppaissa keskeisimpiä opastamisen laatua ja tekstuaalisia piirteitä kuvaavia seikkoja ovat: asiakirjamalleissa opastaminen osaksi vain visuaalisesti ja typografisesti; luettelot tai luetelmat ja niissä olevan jaottelun heijastuminen asiakirjamalleihin; opastaminen rajaavin ja ehtoa ilmaisevin merkityksin; virkkeenalkuiset adverbiaalisivulauseet; substantiivilähtöinen opastaminen; opastamisen henkilökohtaisuus sekä työnantajien ja suosittelijoiden tekijöiksi asettaminen; opastamisen aloittaminen työhakemuksen, ansioluettelon ja niiden osien kuvailulla sekä hakijan eri tilanteita huomioiva ja tarkentuva opastaminen.

Tutkimustulosten yleistettävyys on riippuvainen siitä, että tutkielma on luonteeltaan laadullista. Tutkielma antaa kuitenkin uutta tietoa työnhakuoppaissa opastamisesta ja niiden tekstuaalisista piirteistä, sillä työnhakuoppaita ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimustani voisi jatkaa tarkastelemalla esimerkiksi sitä, millaisten tekstien verkostossa työnhakuoppaat ovat osana tai tarkastelemalla tekstien koko merkitystä.
Avainsanat:
työnhakuopas, SF-kielioppi, tekstuaalinen merkitys, tekstilaji
© Tritonia 2014-2019