Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Lindqvist, Mikko

Ketjuliikesuhteen kehittäminen partnership-toiminnaksi Case: Musta Pörssi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Sivumäärä:
101
Kilpailu vähittäiskaupassa keskittyy yhä selvemmin eri ketjujen väliseksi. Kauppiaiden ja keskusliikkeen tiiviimpi yhteistoiminta voi olla olennainen, strategista kilpailuetua tuova sekä tehokkuutta parantava tekijä kaupparyhmittymien välisessä kilpailussa. Toimivalla yhteistyöllä ketjuliiketoiminnassa voidaan parhaimmillaan yhdistää sekä pienuuden että suuruuden edut.

Tutkielman tarkoitus on muodostaa malli, jonka mukaisesti Mustan Pörssin ketjuyksikön ja yksittäisen kauppiaan välisiä liikesuhteita voidaan kehittää partnership-suuntaan. Tutkielman teoreettisessa osassa luodaan käsitys niistä seikoista, jotka ovat relevantteja, kun ketjuliiketoiminnassa rakennetaan partnership-yhteistyötä. Lähteinä käytettiin yhtä lailla niin strategisia alliansseja, kumppanuutta, kuin nimenomaisesti partnership-toimintaa käsittelevää kirjallisuutta, koska eri käsitteillä ei katsottu olevan suurta eroa sisällöllisesti. Empiirisessä osiossa mallin kehittäminen tapahtuu selvittämällä Musta Pörssi -kauppiaiden kehitysehdotukset jokaisesta viidestä partnership-yhteistyösuhteen komponentista. Aineiston keruun menetelminä käytettiin sekä teemahaastattelua että kirjekyselyä. Malli testattiin heikolla markkinatestillä.

Partnership-yhteistyön ketjuliiketoiminnassa todettiin muodostuvan viidestä eri komponentista; luottamuksesta ja sitoutumisesta, yhteisistä tavoitteista, yhteistyön toimivuudesta, kommunikaatiosta sekä riskien ja tuottojen jakamisesta. Erityisen tärkeää kehitettäessä liikesuhdetta partnership-suuntaan Musta Pörssi –ketjussa on luottamus ja sitoutuminen sekä riskien ja tuottojen jakaminen.
Avainsanat:
yritysyhteistyö, kauppaketjut, kumppanuus
© Tritonia 2014-2019