Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Puurunen, Helena

Kilpailukykyä yhteistyöllä. Yritysten, klusterin ja seudun yhteisten kilpailukykytekijöiden edistäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
123
Klusteroituminen on monipuolinen ja ajankohtainen ilmiö tutkimuksen ja käytännön kannalta. Alueelliset klusterit ovat yrityksille yhä merkittävämpi kilpailuetu, mutta klus-teroituminen on osoittautunut käytännössä monimutkaiseksi ja haastavaksi prosessiksi.

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten julkinen sektori voi edistää yritysten, klustereiden ja alueiden yhteisiä kilpailukykytekijöitä. Samalla tutkitaan 1) mitkä ovat yrityksen, klusterin ja alueen kilpailukykyelementit ja miten ne liittyvät toisiinsa, 2) millainen rooli seutu- ja valtiotason julkisen sektorin toimijoilla on kehitystyössä, jolla kannustetaan yrityksiä menestymään klusteroitumalla ja seutukuntia kehittämään yritys-ten toimintaympäristöjä sekä 3) millaisilla keinoilla seutukuntien ja sitä kautta yritysten kilpailukykyä voidaan kehittää.

Tutkimus toteutettiin toiminta-analyyttisellä tutkimusotteella hermeneuttisen tieteenkä-sityksen mukaisesti. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen monitapaustutkimus. Tutkielman teoreettisena tavoitteena on jäsentää klusteri-, kilpailukyky- ja alueellisen kehittämisen kirjallisuutta niin, että syntyy käyttökelpoinen viitekehys yritysten alueel-lisen klusteroitumisen ymmärtämiseksi ja kehittämisen tueksi. Empiria-osassa analysoi-daan kolmessa erilaisessa klusteritutkimuksessa kerättyä tietoa, jotta teoreettinen käsitys alueellisten klustereiden kehittämisestä konkretisoituu.

Yritysten ja klustereiden kilpailukyky on avain alueen kilpailukykyyn sekä klusterit ja osaava työvoima ovat avain kilpailukykyiseen yritystoimintaan, joka kytkee alueen kil-pailukyvyn sen asukkaisiin. Julkisella sektorilla on tärkeä tehtävä kilpailukyvyn lähtei-den luomisessa ja klustereiden kehittämisessä luomalla innovaatioympäristöjä, joissa yritykset ja alueet voivat kehittyä. Empiriaosuudessa ilmeni samoja kilpailukykytekijöi-tä ja julkisen sektorin vaikutusmahdollisuuksia kuin teoriaosassa.

Tutkimus luo kuvan alueellisesta klusteroitumisesta hyötyineen ja ongelmineen sekä julkisen sektorin vaikutusmahdollisuuksien kentästä. Tuloksia voidaan hyödyntää alu-eellisen klusteroitumisen kehittämisessä julkisella sektorilla ja yrityksissä.
Avainsanat:
klusteri, kilpailukyky, aluekehitys, julkinen sektori
© Tritonia 2014-2019