Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Bartley, Yvonne Mary-Anne

"Voiko palloa kalastaa?" Ratagolfsanaston- ja urheilun tutkimus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Eftersom jag har två passioner i livet, den ena bangolf och den andra språk, så föll det sig naturligt att undersöka språket inom bangolfen. Syftet med denna avhandling har alltså först och främst varit att undersöka språket som används inom bangolfen och hur det skiljer sig från allmän- och idrottsspråket. Språket inom bangolfen är färgrikt och jag antar att det sociala språket som spelarna använder, också skiljer sig från det specialicerade språk som används i tävlings- och spelreglerna. Undersökningen omfattar även andra aspekter av bangolfen, såsom t.ex.: Vad det är som gör att en spelare lyckas bättre inom sporten än andra? För att få detta och även andra svar, har jag skickat ut ett frågeformulär till en del tävlingsspelare. I teoridelen går jag igenom bangolfens historia för att få en uppfattning om hur och varifrån bangolfen tog sig till Finland. Den historiska delen är en viktig del av undersökningen, för jag vill se om också utländska ord och termer följt med sporten hit. Efter den historiska delen går jag in på olika aspekter av bangolfsporten, såsom: olika bantyper, redskap och hur spelet går till. Med denna del vill jag visa att spelet är inte enbart ett tidsfördriv, utan att bangolfen är en tävlingsgren som tas på allvar av tusentals spelare världen om.

Resultaten av denna undersökning visade att kodblandning inte var ett så vanligt förekommande fenomen som jag hade antagit, men att mängden av integrerade lån motsvarade mina förväntningar. Bangolfspelarna använder sig av ett eget språk sinsemellan–en så kallad sosiolekt, som baserar sig på slang och jargon. Detta innebär att de talar ett språk som utomstående inte förstår. Språket som förekom i bangolfens tävlings- och spelregler hade mycket gemensamt med främst idrottspråket, men en stor del av termerna förekom endast inom bangolfen. Svaren i frågeformuläret bevisade att de spelare som är framgångsrikast inom bangolfen började spela som unga, tränade och tävlade mycket och regelbundet. Resultaten omkullkastade därmed den allmänna åsikten inom bangolfen att ”mästare” inte tränar. Något svar fick jag inte på varför män är framgångsrikare än kvinnor.
Avainsanat:
Erikoiskielen terminologia, ratagolfkieli, homonymia, polysemia, slangi, jargon, sosiolekti
© Tritonia 2014-2019