Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2007

Berg, Päivi

Työyhteisön kokonaisammatillisuus. Ammatillisuus johtamisen, esimiestyön, alaistaidon ja työyhteisön organisatoristen taustatekijöiden summana.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lähdesmäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Tässä hallintotieteellisessä tutkimuksessa tarkastellaan työyhteisöä ja työn toimintakenttää johtamisen, esimiestyön ja alaistaidon sekä organisaation muodostamasta kokonaisuudesta. Koska johtamista, esimiestyötä ja alaistaitoa ei voida toteuttaa toisistaan tai toimintaympäristöstään irrallisina, on tarkastelussa kiinnitetty huomiota työyhteisöön ammatillisuuden toimintakenttänä. Työyhteisön organisatorisista taustatekijöistä tarkastelun kohteiksi on valikoitunut organisaatiokulttuuri, organisaatiorakenteet, vuorovaikutus-, päätöksenteko- ja palautekäytännöt sekä työhyvinvointi, motivaatio, sitoutuminen ja työilmapiiri.

Tutkimusongelmiksi asetetaan kysymykset siitä, mitä ammattimainen johtaminen, esimiestyö ja alaistaito ovat ja onko näiden ja työyhteisön taustatekijöiden määrittämästä kokonaisuudesta mahdollista muodostaa uusi kokonaismääritelmä työyhteisön kokonaisammatillisuus. Tutkimuksen käsitemäärittelyn taustalla vaikuttaa olettamus siitä, että työyhteisön toimivuus ja ammatillisuus rakentuu ammattimaisen johtamisen, laadukkaan esimiestyön ja osaavan henkilökunnan alaistaitojen varaan siten, että kokonaisuudessa kullakin kolmella ammatillisuuden ulottuvuudella ja työyhteisön toimintakentällä on oma välttämätön ja korvaamaton osuutensa. Ammatillisuudesta muodostuu siten sekä yksilö- että organisaatiotason käsite.

Tutkimuksen rajausten, käsitemäärittelyn ja lähdeaineiston valossa ammatillisuus ja ammattitaito määrittyy siksi asiantuntijuudeksi, erityisosaamiseksi ja osaamisen pitkäjännitteiseksi hallinnaksi, jota työn vas-tuullinen ja menestyksellinen hoitaminen sekä kehittäminen edellyttää työyhteisöstä, yksilön organisatorisesta asemasta tai työtehtävästä huolimatta. Ammatillisuus on kokonaisvaltaista työnhallintaa, joka sisältää tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia, kokemusta, henkilökohtaisia ominaisuuksia, vuoro-vaikutustaitoja ja tietoista pyrkimystä toimia ja käyttäytyä työtehtävän ja työyhteisön edellyttämällä tavalla. Työyhteisön kokonaisammatillisuuteen kiteytyy koko henkilöstön osaaminen, toiminta, arvot, asen-teet, motivaatio, sitoutuminen ja yhteisöllisyys. Ammatillisuutta toteuttavat johto, esimiehet ja alaiset.

Esitettyihin tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia teoreettisesta ja empiirisestä lähdeaineistosta. Empiirinen osio toteutetaan haastattelemalla kolmeatoista esimiestä Mehiläinen Oy:ssä. Haastatteluosion analyysi suoritetaan osittain määrällisesti pääpainotuksen ollessa laadullisessa tarkastelussa. Lähdeaineis-ton objektiivisella tarkastelulla pyritään saamaan esiin luotettavaa ja tarkoituksenmukaista tietoa ammatillisesti toteutetusta johtamisesta, esimiestyöstä ja alaistaidosta osana työyhteisön kokonaisammatillisuutta.

Työyhteisön kokonaisammatillisuuden määrittely näyttäytyy teoreettisen ja empiirisen tarkastelun valossa realistisena ja hyödyllisenä. Organisaation toimivuus ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko henkilöstöltä ammatillisuutta ja yhteistoimintaa. Työyhteisön kokonaisammatillisuuteen kuuluu, että henkilövalinnat, vastuut, velvollisuudet, osaaminen ja työtehtävät on kyetty kohdentamaan oikein. Tietoinen panostus osaamiseen, työhyvinvointiin ja työn palkitsevuuden kokemiseen heijastuu työn hallintaan, työmotivaatioon ja sitoutumiseen ja sitä kautta organisaation tulokseen. Ammatillisuuden ylläpidon ja kehittämisen oleellisia ja jokapäiväisiä työkaluja ovat erityisesti jatkuva vuorovaikutus, toimivat palautekäytännöt, yhteinen toimintakulttuuri ja yhteiset toimintatavat sekä pyrkimys jatkuvaan parantamiseen.

Avainsanat:
ammatillisuus, johtaminen, esimiestyö, alaistaito, työyhteisön kokonaisammatillisuus
© Tritonia 2014-2019