Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Paavola, Hanna

Verbförråd hos språkbadselever. En studie om könsskillnader

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
129
Aiemmat tutkimukset osoittavat eroja verbien käytössä tyttöjen ja poikien välillä. Tyttöjen on todettu suosivan verbejä poikia enemmän. Tytöt käyttävät rauhallisia teonsanoja, kun taas pojat suosivat aktiivista toimintaa ilmaisevia verbejä. Tytöt tuntevat, pohtivat ja ymmärtävät. Pojille tyypillisiä verbejä voidaan sitä vastoin luonnehtia rakentaviksi ja tuhoaviksi. Toisaalta kielikylvyn on todettu vähentävän kielikylpykielisen sanaston eroja tyttöjen ja poikien välillä.

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella kielikylpyoppilaiden verbien käyttöä kielikylpykielessä eli ruotsissa 3., 6. ja 9. vuosikurssilla sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tutkin, missä määrin kielikylpyoppilaat käyttävät verbejä, millaisia verbejä he käyttävät ja, miten laaja heidän verbivarastonsa on. Olen myös kiinnostunut siitä, miten erilainen tehtävänanto (otsikko, stimuloivat sanat tai kuvat) vaikuttaa oppilaiden verbien käyttöön. Tarkoituksenani on lisäksi tutkia eroja verbien käytössä sukupuolten välillä sekä osittain myös vuosikurssien välillä. Tutkimusmateriaalini koostuu 60 kirjoitelmasta, joissa kielikylpyoppilaat kertovat australialaiselle ikätoverille suomalaisesta talvesta.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että verbit muodostavat suuren osan sekä tyttöjen että poikien sanastosta. Verbien suuri osuus kirjoitelmissa antaa vaikutelman puhekielisestä tyylistä, joka on tyypillistä ystävälle kirjoitetulle kirjeelle. Tutkimustuloksista ei ilmene eroja verbien määrällisessä käytössä sukupuolten välillä, vaan erot ovat semanttisia. Tytöt käyttävät poikia enemmän henkisiä verbejä, kommunikaatioverbejä sekä liikettä kuvaavia verbejä. Pojat taas suosivat fyysistä toimintaa ilmaisevia verbejä enemmän kuin tytöt. Molempien sukupuolten verbit ovat suurimmaksi osaksi aktiivista ja konkreettista toimintaa kuvaavia. Voidaankin todeta, että poikien verbien käyttö vastaa aiempia tutkimuksia, kun taas tytöt yllättävät suurella määrällään aktiivista toimintaa ilmaisevia teonsanoja. Katson kuitenkin mm. kirjoitelmien aiheen sekä kielikylpydidaktiikan vaikuttavan tuloksiin. Tutkimustulokset eivät siis osoita selkeitä eroja verbien käytössä sukupuolten välillä, vaan oppilaiden ikä näyttäisi olevan sukupuolta ratkaisevampi. Vanhempien oppilaiden verbivarasto on selkeästi laajempi ja vaihtelevampi kuin nuorempien oppilaiden. Lisäksi voidaan todeta stimuloivan materiaalin johtavan monipuolisempaan verbien käyttöön.

Avainsanat:
språkbad, verbförråd, könsskillnader, andraspråkstillägnande, svenska
© Tritonia 2014-2019