Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Kirjavainen, Nina

Anderssein erzählen. Eine Analyse von Erich Hackls Abschied von Sidonie, Christoph Heins Horns Ende und Peter Henisch Schwarzer Peter

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christoph Parry
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Tämän tutkimuksen aihe on erilaisuus ja siitä kertominen. Työn tavoitteena on selvittää, miten romaanin kertoja kertoo erilaisuudesta ja miten hän siihen suhtautuu. Lisäksi tarkoituksena on saada selville, miten erilaisten kertojien tavat poikkeavat toisistaan. Keskeisimpiä käsitteitä tutkimuksessa ovat kertoja, ennakkoluulot ja stereotypiat. Kohdeteksteiksi on valittu kolme kaunokirjallista teosta: Erich Hacklin kertomus Abschied von Sidonie, Christoph Heinin romaani Horns Ende sekä Peter Henischin romaani Schwarzer Peter. Kyseiset teokset valittiin tutkimuskohteeksi, koska erilaisuus ja syrjintä ovat niissä keskeisiä teemoja, ja lisäksi teosten kertojat poikkeavat selvästi toisistaan. Tutkimuksen taustateoriana käytettiin Franz K. Stanzelin kerrontatypologiaa, jonka avulla analysoitiin teosten kertojarakenteita. Erilaisuutta tarkasteltiin stereotypioiden ja ennakkoluulojen avulla. Näitä käsitteitä tarkasteltiin lähinnä Klaus Rothin sekä Hans ja Eva Hahnin teorioiden pohjalta. Tutkimusmetodina käytettiin sisällönanalyysiä. Teosten tarinoista etsittiin kohtia, joissa stereotyyppien tai ennakkoluulojen havaittiin johtavan syrjimiseen tai diskriminointiin. Nämä kohdat jaettiin teemoittain kategorioihin. Analyysissä havaittiin, että teosten kertojia on mahdotonta asettaa yhdelle paikalle Stanzelin kertojien tyyppikehällä, koska kertojat kehittyvät tarinan aikana ja korostavat milloin enemmän kertojarooliaan, milloin tarinaansa. Erilaisuutta kertojat käsittelevät ulkonäön, henkilön ominaisuuksien ja olemuksen, oman ja ryhmän identiteetin kannalta sekä yleisesti ilmiönä. Esimerkit erilaisuuden ilmenemisestä teoksissa osoittivat, että kertojan ”olemus” vaikuttaa hänen suhtautumiseensa erilaisuutta kohtaan. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi kuitenkaan muilta osin katsoa yleispäteviksi, koska muissa teoksissa samantyyppiset kertojat saattavat kuvata erilaisuutta täysin eri keinoin.
Avainsanat:
Erzähler, Stereotyp, Vorurteil
© Tritonia 2014-2019