Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hokkanen, Jaana

Harkinnanvaraisten erien vaikutus tilintarkastuspalkkion suuruuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Tilintarkastuksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Tutkielman tarkoitus on tutkia vaikuttaako asiakasyrityksen harkinnanvaraisten erien määrä tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman lähtökohtana on oletus siitä, että harkinnanvaraisten erien suurempi määrä nostaa tilintarkastajan työmäärää lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Tilintarkastajan työmäärän lisääntyessä oletetaan tilintarkastajan veloittavan suurempaa palkkiota työstään kattaakseen kustannukset ja saavuttaakseen riittävän tuoton.

Tutkielman teoriaosa pohjautuu tilintarkastusriskiin ja sen vaikutukseen tilintarkastuspalkkion muodostumisessa. Tilintarkastaja kokee tarkastustyössään erilaisia riskejä, joita välttääkseen tämän on lisättävä työmäärää. Erityisen riskisiä ovat yrityksen tilinpäätöksen harkinnanvaraiset erät, joille ovat ominaisia jaksotus- ja arvostusongelmat. Tämä harkinnanvaraisuus vaikeuttaa tilintarkastustyötä ja edellyttää tilintarkastajaa keskittymään erityisesti kyseisten erien tarkastamiseen.

Tutkimuksessa käytettiin aineistona suomalaisia pörssiyrityksiä ja tarvittavat tiedot kerättiin kyseisten yritysten tilinpäätöstiedoista. Tutkielman tulosten mukaan harkinnan-varaisilla siirtoerillä todettiin olevan vaikutusta tilintarkastuspalkkion suuruuteen. Tulosten mukaan harkinnanvaraisten erien kasvaessa myös tilintarkastuspalkkio kasvoi. Tutkimus tehtiin pienellä aineistolla, mukana vain 87 yritystä. Aineiston pienuudesta johtuen harkinnanvaraisten erien ja tilintarkastuspalkkion välinen positiivinen yhteys ei tulosten perusteella osoittautunut kuitenkaan erityisen vahvaksi.
Avainsanat:
Tilintarkastuspalkkio, harkinnanvaraiset erät, tilintarkastusriski
© Tritonia 2014-2019