Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Tanttari, Anne

SEMANTIIKAN MALLINTAMINEN JA KÄSITEMÄÄRITTELYJEN HYÖDYNTÄMINEN: Tarkastelun kohteena Vaasan keskussairaalan laboratorion tutkimusohjekirjasovelluksen lääkeaine- ja myrkytystutkimukset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kimmo Salmenjoki
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tutkielmani tavoitteena on selvittää semantiikan mallintamista ja soveltamista lähinnä sairaalalaboratorion tutkimusohjekirja-sovelluksia varten. Käsitteistöt ja metatieto ovat oleellisia aiheeseeni liittyviä järjestymistapoja. Aiheeseeni liittyvissä konkreettisissa esimerkeissä olen tarkastellut Vaasan keskussairaalan laboratorion lääkeaine- ja myrkytystutkimuksia.

Tutkielman alkupuolella tarkastelen semantiikkaa ja semantiikan erityispiirteitä. Keskeisiä asioita ovat käsitejärjestelmä sekä ontologia, tesaurus, taksonomia ja luokkahierarkia. Käsiteanalyysiä apuna käyttäen voidaan muodostaa semanttinen malli, josta muodostetaan kulloiseenkin tarkoitukseen sopiva käsitteistö. Huomion arvoista on, että semantiikka pohjautuu tarkoitteen ja käsitteen välisiin suhteisiin. Tesaurus puolestaan nojautuu lähinnä termin ja käsitteen välisiin suhteisiin. Semanttisia käsitesuhteita määritettäessä muodostuu ontologioita, missä tesaurukset ovat asiasanastoja, joita käytetään apuna tiedon haussa ja esittämisessä.

Jotta tietokone käytännössä pystyy hyödyntämään semanttisia ontologioita ja tesauruksia, niin oleellinen asia tietokoneen kannalta on metadata. Metadatasta voidaan muodostaa metakieli, joka on eräänlainen metadatan kuvaus tai määritelmä. XML (Extensible Markup Language) ja RDF (Resource Description Framework) ovat metakieliä, joita käyn tutkielmani jälkipuoliskolla tarkemmin läpi. Selvitän myös tapaa RDF-skeeman toteutukseen.

Tutkielmani lopussa on selvitelty päällisin puolin ontologiakieliä sekä -sovelluksia.
Avainsanat:
semantiikka, käsiteanalyysi, metadata, semanttiset käsitekartat, ontologiat, laboratoriotutkimusnimikkeistö.
© Tritonia 2014-2019