Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Kuutti, Anna

Kunnan maine työnantajana. Tarkastelussa teknisen alan opiskelijoiden Kokkolan kaupunkiin liittämät mielikuvat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
112
Tutkimuksessa on tavoitteena Kokkolaan liitettyjen mielikuvien avulla selvittää, millainen Kokkolan kaupungin maine työnantajana on. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi kuntatyönantajiin yleensä ottaen liitettyjä mielikuvia, jotta tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää koko kuntasektorin osalta. Menetelmänä käytetään tutkimusta varten laadittua kyselylomaketta, joka koostuu väittämistä ja kahdesta avokysymyksestä. Aineisto muodostuu Kokkolassa teknistä alaa opiskelevien henkilöiden kyselyyn antamista vastauksista. Väittämiä analysoidaan kvantitatiivisesti ja avokysymyksiä kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen taustaksi tarkastellaan ulkoisen kuvaan liittyvien käsitteiden välisiä eroja ja pohditaan, mitkä niistä soveltuvat juuri tähän tutkimukseen.

Tutkimuksessa on käytetty ulkoiseen kuvaan liittyvistä käsitteistä pääasiassa mielikuvaa ja mainetta. Mielikuvan on määritelty tarkoittavan tarkastelun kohteesta syntyvää sub-jektiivista kuvaa. Maineella on tarkoitettu puolestaan organisaatioon liitettyjen mielikuvien kokonaisuutta, joka vaatii syntyäkseen vuorovaikutusta organisaation ja sen sidosryhmien välillä. Mainetta on käytetty imagon sijasta, koska maine on organisaation todelliseen toimintaan pohjautuva ja sidosryhmien päätettävissä, kun taas imago on visuaalinen, organisaation tuottama kuva itsestään.

Tutkimuksen perusteella kunnan maine työnantajana on keskinkertainen. Kuntia pidetään yleensä ottaen hyvinä työantajina, mutta niillä koetaan olevan tiettyjä puutteita, kuten liian pienet palkat. Kokkolan maine työnantajana on puolestaan hieman parempi kuin kuntatyönantajien keskimäärin. Kaupunki on saanut hyvän arvion organisaatiokulttuuristaan, menestymisestään sekä palveluistaan ja kohtalaisen arvion muutos- ja kehityskyvystään, yhteiskuntavastuustaan ja organisaation minä-vastaavuudestaan. Kaupungin julkinen kuva on saanut negatiivisen arvion. Kokkolan kaupungin keskimääräistä hieman parempi maine työnantajana saattaa johtua joko siitä, että se on muita parempi työnantaja tai sitten tiettyä, nimeltä mainittua kuntaorganisaatiota on ollut helpompi arvioida kuin kuntia yleensä ottaen.
Avainsanat:
Organisaatio, kunta, työnantaja, mielikuvat, maine
© Tritonia 2014-2019