Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Pörsti, Maria

Alahärmän osoitenimet. Tutkimus nimeämisperusteista ja kuntalaisten nimiä koskevista mielipiteistä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Pro gradu -tutkielmani kohteena ovat Alahärmän osoitenimien nimeämisperusteet sekä kuntalaisten nimimieltymykset ja näkemykset osoitenimistä. Alahärmässä ei kadun- eikä tiennimien nimeämisperusteita ole merkitty muistiin, joten nimien taustatieto on vaarassa unohtua. Pienempien kuntien kadun- ja tiennimien nimeämisperusteiden tutkimus on ollut muutenkin vähäistä. Asukkaiden asenteiden ja kaavanimistöön kohdistuvien mielipiteiden tutkimus on nimistöntutkimuksen uusinta aluetta. Tutkielmani yhdistääkin vanhaa ja uutta nimistöntutkimusta.

Osoitenimien taustojen selvittelyssä hyödynnettiin avoimia haastatteluja sekä arkistolähteitä ja paikallishistorioita. Nimien jaottelu tapahtui aineistolähtöisesti, mutta jaottelussa sovellettiin nimistöntutkimuksessa käytettyjä aineistonjaottelutapoja. Alahärmän osoitenimistä kadunnimiä on 157 ja tiennimiä 101. Kuntalaisten nimimieltymyksiä ja näkemyksiä osoitenimistä selvitettiin kyselylomakkeella, johon vastasi 70 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista nuorta ja 48 yli 40-vuotiasta aikuista.

Alahärmän kadunnimien yleisin nimeämisperuste on sijainti (54%). Aihepiirinimeäminen ei Alahärmässä vielä ole kovin suosittua. Suosituksissa kehotettiin nimeämään teitä asumusten mukaan, mutta Alahärmässä teiden yleisin nimeämisperuste on asutusalue (48%). Asumusten mukaan on nimetty 13 % teistä. Alahärmäläisten kommentit kotitiensä nimestä olivat suurimmaksi osaksi positiivisia. Mieluisia ja epämieluisia osoitenimiä vastaajat perustelivat enimmäkseen mielikuvien avulla. Eri-ikäisten vastaajien mielipiteet erosivat vain vähän toisistaan, eniten mielipiteitä jakoi Jorma Lillbackan tie. Vaikka Alahärmän kadunnimet edustavat standardinimistöä, sisältävät osoitenimet eri-ikäisiä aineksia ja liittyvät paikkaan. Osoitenimiin sisältyy Alahärmän historiaa, jota aikuiset pitivät tärkeänä. Kuntalaiset ovat melko tyytyväisiä osoitenimiin, ja heidän mielestä on tärkeää, että osoitenimi on kuvaava. Yhteys nimen ja todellisuuden välille luodaan etenkin tärkeiden nimien yhteydessä.
Avainsanat:
nimistöntutkimus, kadunnimet, tiennimet, nimeämisperusteet
© Tritonia 2014-2019