Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Palomäki-Saari, Nina

Puukauppatilanteen analysointia keskustelunanalyysin keinoin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Pro gradu – tutkielmani analysoi keskustelunanalyysin keinoin puukaupantekotilannetta. Kyseessä on neuvottelutilanne, jonka sujuvuutta ja yhteisymmärryksen ongelmakohtia tarkastelen. En keskity tutkimuksessani yksittäiseen, samanlaisena toistuvaan ongelmakohtaan, vaan olen ottanut käsittelyn ja analysoinnin kohteeksi ne tapahtumat, joissa on kyse epäselvyydestä osapuolten välillä, tai jotka ovat olleet kyseiselle neuvottelulle tyypillisiä.

Käytän tutkimukseen keskustelunanalyyttistä teoriaa ja erityisesti korjausjäsennystä. Mukaan olen ottanut myös institutionaalisen näkökulman, sillä puukauppatilanne on institutionaalinen keskustelutilanne.

Aineisto koostuu kuudesta tarkoitushakuisesta keskustelusta, joiden päämääränä on solmia puukauppa tai tehdä jo käsitellystä leimikosta mittaustodistus. Keskustelut ovat nauhoitteita, jotka olen litteroinut. Nauhoitteiden yhteenlaskettu kesto on 3 h ja 20 minuuttia. Viisi äänityksistä on tehty marraskuun ja joulukuun 2005 aikana, ja yksi tammikuussa 2006.

Puukaupan analysoinnilla on uutuusarvoa, sillä vaikka metsätalous on merkittävä osa Suomen taloutta, ei puukaupasta ole paljoakaan tutkimusta muiden kuin puusta maksettujen hintojen tai korjuun onnistumisen osalta. Tutkimukseni perusteella puukauppa on sujuvaa, vaikka puun myyjillä olikin runsaasti tarkentavia kysymyksiä ja puukauppaan liittyviä epäselvyyksiä.
Avainsanat:
keskustelunanalyysi, institutionaalisuus, neuvottelu, korjausjäsennys
© Tritonia 2014-2019