Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Kämäräinen, Laura

Keskijohdon strategian toteuttamisen käytännöt metallialan yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henrik Gahmberg
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Strateginen muutos voi saada alkunsa ylimmän johdon ulkopuolella. Keskijohtoa pide-tään merkittävänä strategisena toimijana, joka pystyy organisatorisen asemansa vuoksi hahmottamaan strategioiden ja operatiivisen toiminnan yhteyden. Tutkimuksen aiheena oli Itämeren metalli Oy:n liiketoimintastrategian toteutuminen keskijohdon tasolla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin strategian toteutumista käytännön strategianäkökulmasta. Tutkimustehtävä oli selvittää, miten Itämeren metalli Oy:n keskijohto toteuttaa liike-toimintastrategiaa käytännössä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä ovat keskijohdon strategian käytännöt? ja Mitkä ovat keskijohdon toiminnan logiikat? Tutkimuksessa pohdittiin, onko keskijohdon toiminta aiottua strategiaa toteuttavaa ja strategisesti uu-distavaa.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla seitsemää Itämeren metalli Oy:n keskijohdon edustajaa. Keskijohdon käytäntötyypit olivat vuorovaikutteiset ja satunnaiset, henkilö-kohtaiset, vuorovaikutteiset ja organisoidut sekä organisaationlaajuiset. Keskijohdon toiminnan logiikat olivat täytäntöönpano, helpottaminen, reflektointi ja valtuuttaminen.

Tulosten mukaan yleisimpiä keskijohdon käytäntöjä olivat vuorovaikutteiset ja satun-naiset sekä henkilökohtaiset käytännöt. Keskijohdon strategian käytännöt olivat luon-teeltaan yksilökeskeisiä ja yhteisöllisiä. Yleisimpiä toiminnan logiikoita olivat aiottua strategiaa toteuttavat täytäntöönpano ja helpottaminen. Strategisesti uudistavat toimin-nan logiikat reflektointi ja valtuuttaminen esiintyivät aineistossa harvemmin, mutta nii-den olemassaolon todettiin viittaavan keskijohdon strategisesti uudistavaan toimintaan. Keskijohdon strategiaprosessin todettiin olevan tasapainoinen, koska siinä oli viitteitä sekä aiottua strategiaa toteuttavasta että strategisesti uudistavasta toiminnasta.
Avainsanat:
Keskijohto, strategia, käytännöt, toiminnan logiikat
© Tritonia 2014-2019