Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Moisio, Elina

Bildspråk i Bo Carpelans Anders på ön och Paradiset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
78
Tämä tutkielma tarkastelee kuvakieltä Bo Carpelanin kahdessa lastenkirjassa: Anders på ön (1959) ja Paradiset (1973). Tutkimuksessani olen selvittänyt millaisia kuvakielisiä ilmaisuja Carpelan näissä kirjoissa käyttää, onko kuvakieli muuttunut vuosien kuluessa ja onko kuvallisissa ilmaisuissa eroja kirjojen välillä, koska Anders på ön on kirjoitettu pienemmille lapsille ja Paradiset hieman isommolle.

Teoriaosassa olen käsitellyt aluksi yleisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mitä niiltä vaaditaan ja miten ne eroavat toisistaan. Tämän jälkeen olen esitellyt Bo Carpelanin saavutuksia ja tuotantoa ja samalla olen esitellyt lyhyesti kirjat, joita tutkielmassani käsittelen. Lisäksi olen tuonut esille eri tutkijoiden määritelmiä kuvakielen eri käsitteistä, kuten metaforista, vertauksista ja elollistamisesta. Tutkimusosassa olen analysoinut kuvakielen esimerkkejä, joita olen poiminut kirjoista Anders på ön ja Paradiset. Olen laskenut kuinka paljon kuvalielisiä ilmaisuja kirjoissa on ja jakanut ne eri ryhmiin. Olen käsitellyt missä muodoissa metaforia ja vertauksia esiintyy tutkimissani kirjoissa, sen jälkeen olen tutkinut mitä Carpelan on kuvannut metaforien ja vertauksien avulla sekä miten hän on elollistanut abstrakteja ja elottomia asioita. Lopuksi olen vertaillut miten kirjojen Anders på ön ja Paradiset kuvakieli eroaa toisistaan määrällisesti ja laadullisesti. Tuloksena oli, että Paradiset sisältää enemmän kuvalielisiä ilmaisuja kuin Anders på ön. Kirjassa Anders på ön luontokuvaukset ovat tyypillisempiä, kun taas kirjassa Paradiset kuvataan enemmän ihmisiä. Olen havainnollistanut tutkielmaani taulukoilla, joista selviää kuinka paljon metaforia ja vertauksia kirjoissa on sekä se millaisia asioita Carpelan on kuvannut kuvakielen avulla. Ennen yhteenvetoa löytyy myös matriisi, josta ilmenee metaforien ja vertausten jakauma.
Avainsanat:
bildspråk, metafor, liknelse, besjälande bild, personifikation
© Tritonia 2014-2019