Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Fogde, Annika

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen IKEA-kuvaston vertailua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
79
I min pro grau -avhandling jämför jag, ur en pragmatisk synvinkel, den ursprungliga svenska och den översatta finska IKEA-katalogen från år 2003. Målet är att analysera de likheter och olikheter, samt notera eventuella översättningsfel, som finns i dessa två kataloger. Jag jämför främst språket i katalogerna men har även noterat hur katalogernas innehåll och utseende skiljer sig från varandra.

I min undersökning har jag valt ut 53 stycken jämförbara exempel ur de båda IKEA-katalogerna och lagt in dem parallellt i överskådliga tabeller. Sedan har jag räknat orden i exemplen för att se hur de svenska och de finska exemplen skiljer sig åt i fråga om textens längd.

Min undersökning visar att i majoriteten av de 53 exemplen är texten i de svenska exemplen längre än i de finska exemplen. Endast i 5 av de 53 exemplen är den finska texten längre vilket antyder att man har försökt anpassa texten till den finländska marknaden. Det visar sig också att de svenska exempeltexterna innehåller mera värdeord som anspelar på lycka och glädje än de finska texterna, i vilka man betonar hållbarhet och kvalitet. Troligen är detta ytterligare ett tecken på marknadsanpassning till det finländska behovet. I den svenska texten hänvisar man flera gånger till IKEA-katalogen eller IKEAs hemsida men detta finns inte i den finska texten. Den finska texten är omarbetad ganska mycket så texterna är inte lämpliga att jämföra ur översättningsperspektiv men några direkta översättningsfel har jag inte hittat i de exempel jag jämfört. I den svenska texten duar man läsaren och detta är ett typiskt svenskt drag som man har överfört som sådant till den finska texten.
Avainsanat:
IKEA, suomen- ja ruotsinkieliset IKEA-kuvastot, kääntäminen
© Tritonia 2014-2019