Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Jansson, Tea

Johdon omistusosuuden vaikutus tilintarkastajan valintaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Tilintarkastuksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Huomautukset:
intressiristiriita, vakiintumisteoria, johdon omistusosuus, tilintarkastuksen laatu, Big-4
Tutkielman tarkoituksena on tutkia johdon omistusosuuden vaikutusta tilintarkastajan valintaan suomalaisissa yksityisissä osakeyhtiöissä. Tutkimuksen viitekehyksen muodostavat agenttiteoria ja tilintarkastuksen laatu. Tutkielmassa testataan kahta päinvastaista teoriaa. Intressiristiriitateorian mukaan johdon omistusosuuden ja korkealaatuisen tilintarkastajan valinnan suhde on negatiivinen, ja vakiintumisteorian mukaan edellä mainittu suhde on positiivinen. Tilintarkastuksen laadun mittarina käytetään tilintarkastusyhteisön kokoa siten, että Big-4 -tilintarkastusyhteisöjen oletetaan olevan ei-Big-4 -tilintarkastusyhteisöjä laadukkaampia.

Tutkimuksen aineisto kerättiin Voitto+ -tietokannasta ja tiedot yritysjohtajien omistusosuuksista selvitettiin sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin 352 yrityksen toimitusjohtajalle. Vastausprosentiksi muodostui 33,5 % ja lopullisen tutkimusaineiston muodostivat 118 yritystä. Tilastollisena menetelmänä aineiston testauksessa käytettiin logistista regressioanalyysiä.

Tutkimustulokset osoittavat, että johdon omistusosuudella on vaikutusta tilintarkastajan valintaan. Laadukkaan tilintarkastusyhteisön valinnan ja johdon omistusosuuden suhde on negatiivinen johdon omistusosuuden ollessa alhainen (<35 %) tai korkea (>60 %) ja positiivinen johdon omistuksen ollessa omistusosuuden keskitasolla (35–60 %). Täten intressiristiriitateoria on vallitseva johdon alhaisilla ja korkeilla omistusosuuksilla ja vakiintumisteoria on vallitseva johdon keskitason omistusosuusalueilla. Yrityksen koolla ei todettu olevan vaikutusta tilintarkastajan valintaan.
Avainsanat:
intressiristiriita, vakiintumisteoria, johdon omistusosuus, tilintarkastuksen laatu, Big-4
© Tritonia 2014-2019