Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Oja, Eero-Pekka

Kansainvälinen osaamisen siirtäminen ja siinä käytettävät välineet; Siirtoprosessit suomalaisten emoyhtiöiden ja Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden välillä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Suutari
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Sivumäärä:
103
Monikansallisten yritysten perusedellytys on niiden kyky monistaa kansallisilla markkinoilla menestyneitä toimintojaan yli kansallisten rajojen. Jotta tämä toteutuisi, tulee organisaatiolla olla edellytykset ja välineet tehokkaaseen osaamisen siirtämiseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään kansainvälisen osaamisen siirtämisen prosesseihin sekä niihin välineisiin, joilla sosiaalisen pääoman siirtotoimenpiteet voidaan toteuttaa.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu osaamisen johtamisen aihealueen ympärille perehtyen tarkemmin osaamisen luomiseen, osaamisen siirtämiseen sekä kanaviin, joiden avulla siirtotoimenpiteet voidaan toteuttaa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaan haastatellen kahdeksaa suomalaista liikkeenjohdon ekspatriaattia, jotka toimivat kotimaisen emoyhtiön Venäjällä toimivissa tytäryhtiöissä.

Tutkimuksen keskeiset havainnot perustuvat yksiköiden välillä siirrettävän tiedon määrään ja laatuun, siirtoprosessien läpivientiin vaikuttaviin tekijöihin sekä mekanismeihin ja välineisiin joilla siirtoprosessit toteutetaan. Eroavaisuudet emoyhtiön ja tytäryhtiön kontekstien välillä vaikuttavat merkittävästi kaikkiin havaintoihin. Muutos suunnitelmataloudesta markkinatalouteen vie aikaa. Monikansalliset yritykset joutuvat edelleen keskittämään sosiaaliseen pääomaan kohdistuvat siirtotoimenpiteet länsimaiseen liiketoimintatapaan, organisaatiokulttuuriin sekä arvoihin. Siirtoprosessit koetaan aina haasteeksi katsomatta siihen, millaista tietoa siirretään. Ihmisten suoraan vuorovaikutukseen perustuvat välineet koetaan kaikkein toimivimmiksi kontekstissa, jossa kollektiivisuus on leimallista kaikelle toiminnalle. Paikallisten työntekijöiden sitouttaminen ja heidän luottamuksensa ansaitseminen ovat haasteita ja samalla mahdollisuuksia, joiden kautta siirtoprosessien toteuttamisille nähdään olevan hyvät lähtökohdat.
Avainsanat:
osaamisen siirtäminen, osaamisen siirtämisen välineet, monikansallinen yritys
© Tritonia 2014-2019