Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Luukkonen, Juuso

Vaasan Rannikkopatteriston lakkauttaminen: henkilöstön kokemuksia

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henrik Gahmberg
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Sivumäärä:
82
Viime vuosina puolustusvoimat on toteuttanut laajavaikutteista rakennemuutosta, jonka keskeisenä tavoitteena on rauhan ja sodan ajan järjestelmien mukauttaminen 2000-luvun vaatimusten mukaiseksi. Rakennemuutos ilmenee näkyvimmin joukko-osastojen lakkauttamisina ja henkilöstön irtisanomisina. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 1997 tapahtunutta Vaasan Rannikkopatteriston lakkauttamista.

Tutkimuksen tarkoitus on tutkia muutoksen kokemista Vaasan Rannikkopatteriston henkilöstön keskuudessa ja pohtia, mitkä tekijät vaikuttivat henkilöstön kokemuksiin.

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutustutaan organisaatiomuutoksen, muutosvastarinnan ja muutoksen johtamisen käsitteisiin. Tutkimuksen teemahaastatteluina toteutetussa empiirisessä osassa tarkastellaan Rannikkopatteriston silloisen henkilöstön kokemuksia lakkauttamisprosessista. Empiirisessä haastattelussa haastateltiin kahdeksaa henkilöstöön kuulunutta.

Tutkimuksessa havaitut negatiivisimmat kokemukset liittyivät puutteellisesti toteutettuun ja osin riittämättömään tiedotustoimintaan puolustusvoimien ylempien organisaatiotasojen taholta sekä riittämättömiksi koettuihin osallistumis-mahdollisuuksiin muutoksen suunnittelussa. Havainnot mukailevat teoriaosuudessa esitettyjä teorioita ja aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Osa haastatelluista koki, ettei heistä oltu kiinnostuneita uuteen työtehtävän siirtymisen jälkeen. Johdon olisikin tärkeää panostaa myös lakkauttamisen jälkeisiin tukitoimiin, kuten yhteydenpitoon ja seurantaan.
Avainsanat:
organisaatiomuutos, muutoksen kokeminen, muutosvastarinta
© Tritonia 2014-2019