Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Martikkala, Jari-Pekka

Tietotekniikan hyväksikäyttö kunnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
52
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tietotekniikan lisääntynyt käyttö vaikutti kunnan hallintovirkailijoiden työsuorituksiin. Tutkielmassa kiinnitetään huomio erityisesti siihen, miten käyttäjät itse kokivat tietotekniikan vaikutukset omaan työhönsä. Tutkimusmenetelmänä oli kysely, johon osallistui 28 viranhaltijaa. Kyselyä täydennettiin mikro-tukihenkilön haastattelulla. Kyselyllä kartoitettiin käyttäjien omia koke-muksia työtehtävistä ja – olosuhteista.
Tutkielman lähtökohtana on olettamus, että loppukäyttäjä on paras työnsä arvioija. Lähtökohtana oli myös olettamus, että työviihtyvyys lisää työmotivaatiota ja parantaa siten työsuorituksia.
Tutkielman lähdeaineistona ovat aikaisemmat tietotekniikan vaikutuksia koskevat tutkimukset, keskeisimpänä on Antti-Juhani Välimaan 1991) sairaalan atk-järjestelmän käyttöönottoa ja sen vaikutuksia hoito- ja tutkimushenkilöstön työhön koskeva tutkimus.
Viranhaltijoiden tietotekniikan käyttöä ja sen vaikutusta koskevat mielipiteet olivat myönteisiä. Työnteko oli tehostunut ja työn sisältö oli rikastunut. Tietotekniikan käyttö oli kokonaisuutena vaikuttanut työntekoon positiivisesti. Tutkimus tukee väitettä, että tietotekniikka on tehokas työväline kunnan hallintotehtävissä.
Tutkimuksen mukaan tietotekniikan käyttöönotto onnistuu silloin, kun käyttöönottoprosessi on suunnitelmallista ja myös loppukäyttäjät ovat mukana jo käyttöönottovaiheessa.
Avainsanat:
Loppukäyttäjien kokemukset, Ethics- menetelmä, työtehtävien muutokset
© Tritonia 2014-2019