Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Vuorinen, Eeva-Maria

Teater i det tvåspråkiga Vasa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
70
Tutkimukseni aiheena on ollut Teatteri kaksikielisessä Vaasassa. Tarkoituksena on ollut tutkia teatterissa kävijöitä Vaasassa kielellisestä ja vertailevasta näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat olleet Wasa teaterissa ja Vaasan kaupunginteatterissa kävijät. Tarkoituksena on ollut tutkia teatterissa kävijöiden sosiaalista ja kielellistä taustaa mutta myös heidän teatteriaktiviteettejaan, eli kuinka usein he käyvät teatterissa ja miksi he valitsevat ruotsinkielisen tai suomenkielisen teatterin. Olen myös tutkinut kuinka tietoisia teatterissa kävijät ovat ylioppilasteatteri Rampista. Tarkoituksena on siis ollut saada käsitys teatteriyleisöstä Wasa teaterissa ja Vaasan kaupunginteatterissa. Tutkimustuloksiani olen verrannut Anne Ekmanin tuloksiin, joka on tehnyt vastaavanlaisen tutkimuksen 15 vuotta sitten aiheesta Teatteri ja kaksikielisyys Vaasassa, ja Kjell Herbertsin tuloksiin vaasanruotsalaisista.

Tutkimusmateriaalia olen kerännyt kyselylomakkeen avulla. Lomake perustuu Anne Ekmanin lomakkeeseen, johon olen tehnyt muutoksia. Olen tehnyt ruotsinkielisen lomakkeen Wasa teaterissa kävijöille ja suomenkielisen lomakkeen Vaasan kaupunginteatterissa kävijöille. Olen jakanut lomakkeita talvella 2004 molemmissa teattereissa ja saanut takaisin 104 lomaketta Wasa teaterista ja 108 lomaketta Vaasan kaupunginteatterista.

Tutkimusmetodini on suurimmaksi osaksi kvantitatiivinen koska tutkimusmateriaalini perustuu kyselylomakkeiden tuloksiin. Tulokset esitän prosenttilukuina käyttäen apuna useita taulukoita ja kuvioita. Tutkimukseni on myös osaksi kvalitatiivinen, koska analysoin vastauksia ja keskustelen tutkimustuloksista.

Tutkimustuloksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna Anne Ekmanin tuloksiin. Suurin muutos on ollut se, että ihmiset ovat käyneet useammin teatterissa 15 vuotta sitten. Yleisesti ottaen teatteri valitaan äidinkielen ja opiskelukielen perusteella, myös kieli jota käytetään kotona ja ystävien kanssa vaikuttaa teatterin valintaan. Tutkimustulosten perusteella voi todeta, että Wasa teaterissa kävijät ovat enemmän kaksikielisiä ja Vaasan kaupunginteatterissa kävijät ovat enemmän yksikielisiä. Suurin osa yleisöstä tulee Vaasan seudulta, he ovat naisia, opiskelijoita ja korkeammin koulutettuja.

Avainsanat:
teater, tvåspråkighet, kultur
© Tritonia 2014-2019