Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Välimäki, Heidi

Strategiat ja roolit poliitikkojen ja maallikkojen mielipidekirjoituksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Sivumäärä:
61
Tutkin tässä pro gradu –työssäni poliitikkojen ja maallikkojen mielipidekirjoitusten eroja tekstin interpersoonaisesta metafunktiosta käsin. Perehdyn vuorovaikutukseen ja etsin mielipidekirjoituksista kielenkäyttäjien strategioita ja rooleja. Aineistoni koostuu Helsingin Sanomien mielipidepalstalta (A5) keräämistäni mielipidekirjoituksista. 20:sta mielipidekirjoituksesta kymmenen on poliitikkojen kirjoittamia ja loput kymmenen henkilöiden, jotka eivät aktiivisesti ole politiikassa mukana, kirjoittamia. Heistä käytän nimitystä maallikot.

Tutkimukseni menetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi. Sen avulla otan huomioon, että kielellisillä valinnoilla on aina jokin tarkoitus. Mielipidekirjoitukset ovat vuorovaikutusta kirjoittajan ja lukijan välillä. Sen vuoksi tutkin kirjoittajien strategioita ja kirjoittajien sekä lukijoiden interpersoonaisia rooleja.

Tekstin strategioita analysoidessa käytän hyväksi puolustelevan ja vaikuttamaan pyrkivän kiertelyn strategioita sekä vastuun välttelyn strategioita. Maallikot käyttävät pääosin puolustelevan kiertelyn strategioita, joita ovat terveen järjen mukainen kategoria ja me vastaan muut –kategoria. Poliitikot käyttävät myös näitä strategioita, mutta heidän teksteistään löytyy lisäksi vaikuttamaan pyrkivää kiertelyä, mikä tulee esille uudissanojen ja vilpin käytön myötä, sekä vastuun välttelyä, mikä taas näkyy syyllistämisen, sekoituksen ja mustaamisen strategioiden käytössä.

Interpersoonaisia rooleja kirjoittuu teksteihin paljon ja samalla myös lukijalle annetaan rooleja. Maallikkojen mielipidekirjoituksissa ensisijaisena roolina on arvioijan rooli, kun poliitikkojen kirjoituksissa on selostajan rooli. Arvioijan rooli vaatii yleensä kirjoittajalta tarkkailijan roolin käyttöä. Arvioijan roolin ottava kirjoittaja kertoo omien kokemusten tai oman mielipiteen kautta tilanteesta. Tällöin lukijalle annetaan rooliksi oman arvioinnin tekijän rooli. Selostajan rooli näkyy kirjoituksen uutismaisessa otteessa. Selostajan roolin ohella poliitikkojen kirjoituksissa on usein myös tietäjän, arvottajan ja suhteuttajan rooleja. Selostajan roolin ottava kirjoittaja antaa lukijalle rooliksi selostuksen vastaanottajan roolin.

Avainsanat:
Mielipidekirjoitus, poliitikko, ideologia, strategiat, roolit
© Tritonia 2014-2019