Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Kauppinen, Katri

Metsäverotuksen muutos

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Sivumäärä:
79
Metsäverotuksessa siirrytään vuoden 2006 alussa kokonaan puun myyntitulojen verojärjestelmään. Vuonna 1993 alkoi siirtymäkausi, jonka aikana vanha ja uusi verojärjestelmä ovat olleet käytössä rinnakkain, mutta ensi vuoden alusta myöskin pinta-alaverotuksen valinneet metsänomistajat siirtyvät uuden järjestelmän piiriin. Uusi verojärjestelmä luotiin kiireessä eriytettyyn tuloverojärjestelmään siirryttäessä. Metsäverouudistus oli osa pääomaverouudistusta, jonka päämääränä oli luoda järjestelmä, jossa samanlaisia tuloja verotetaan samalla tavalla.

Tutkielmassani perehdyn molempiin verojärjestelmiin, koska molempien järjestelmien tunteminen on tarpeellista, jotta voi ymmärtää näiden hyvät ja huonot puolet sekä arvioida verouudistuksen vaikutuksia ja onnistuneisuutta. Aloitan tutkielmani esittelemällä molemmat verojärjestelmät. Käsittelen erillisessä pääluvussaan myös hankintatyötä, joka liittyy sekä pinta-alaverotukseen että puun myyntitulojen verotukseen. Lopuksi erittelen verouudistukseen johtaneita syitä, arvioin järjestelmiä ja pohdin muutoksen vaikutuksia metsänomistajan, veronsaajan ja valtion näkökulmasta.

Tutkielmani on hyvin ajankohtainen, koska 1.1.2006 lähtien meillä on käytössä vain yksi metsäverojärjestelmä. Metsänomistajat, jotka valitsivat siirtymäkaudeksi pinta-alaverotuksen, voivat käyttää tutkielmaani käsikirjana uuteen järjestelmään siirtyessään. He saavat siitä napakan tietopaketin uudesta järjestelmästä ja ymmärtävät paremmin, miksi siihen siirrytään ja mitä siinä kannattaa erityisesti ottaa huomioon. Tutkielma on mielenkiintoista luettavaa muillekin metsänomistajille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Avainsanat:
metsäverotus, pinta-alaverotus, puun myyntitulojen verotus
© Tritonia 2014-2019