Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Jauhiainen, Nina

Verkkopalvelun käytettävyyden testaus, case: Lippupalvelu Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
66
Käytettävyystestit ovat ainoa todellinen mittaustapa, jolla verkkopalvelun käytettävyys voidaan todeta. Käytettävyystesteillä saadaan paljon helppokäyttöisempiä verkkopalveluja, joka on selvä kilpailuetu verkossa toimiville yrityksille.

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää käytettävyystestein, miten Lippupalvelu Oy:n verkkopalvelu toimii tyypillisen käyttäjän näkökulmasta. Tutkimus rajattiin koskemaan verkkopalvelun käytettävyyttä termien, navigoinnin, hakutoiminnon, rekisteröinnin, sisäänkirjautumisen ja tilauksen suhteen. Lisäksi tarkasteltiin graafista ulkoasua, selkeyttä ja yhtenäisyyttä sekä käyttäjäystävällisyyttä. Tutkimuksen case- yrityksenä oli Lippupalvelu Oy.

Tutkimuksen tutkimusote oli teoreettis- empiirinen. Tutkimusosassa testattiin Lippupalvelu Oy:n verkkopalvelua käytettävyystestein ja sillä kerättiin kvalitatiivista tietoa. Tutkimukseen valittiin 3 testihenkilöä, jotka edustivat eri sukupuolta, koulutustaustaa ja ikäjakaumaa.
Avainsanat:
käytettävyys, käytettävyystestaus, käytettävyyden arviointi- ja testausmenetelmä
© Tritonia 2014-2019