Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2005

Oksala, Hanna

Toimintolaskenta johtamisen apuna suun terveydenhuollon organisaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
professori (ma) Jarmo Vakkuri
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Julkisjohtamisen laitos
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen vertaileva ohjelma
Sivumäärä:
100
Hoitotakuu astui voimaan maaliskuussa 2005. Suun terveydenhuolto on nyt valtavien yhteiskunnallisten paineiden alla, koska resurssien olisi riitettävä julkisella puolella koko väestön hoitoon. Suun terveydenhuollon pitäisi pystyä alentamaan kustannuksia, mutta niitä on vaikeata alentaa. Suun terveydenhuollossa ei voida tinkiä hoitovelvollisuudesta alempia kustannuksia tavoiteltaessa, koska säästöjen kohteina eivät ole konkreettiset tuotteet vaan ihmiset. Kannattamattomia toimintoja ei voida karsia pois, koska suun terveydenhoidon palvelut on järjestettävä kannattamattomuudesta huolimatta. Toimintolaskenta on yksi vaihtoehto toteuttaa kustannuslaskenta. Tutkimuksessa selvitetään, mitenkä toimintolaskennan avulla voidaan aikaansaada kustannustehokkuutta suun terveydenhuoltoon. Lisäksi kartoitetaan suun terveydenhuollon resurssit ja toiminnot. Tutkimuksessa kehitellään toimintoperusteista mallia ja tarkastellaan, minkälaista hyötyä toimintoperusteinen malli tuo kustannuslaskentaan.

Tutkimuksen teoriaosassa esitetään kustannuslaskennan ja toimintolaskennan peruslähtökohdat. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat toiminnot, resurssit, kustannus, kustannusajurit, arvoa tuottavat toiminnot ja arvoa tuottamattomat toiminnot. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään toimintolaskennan käytön mahdollisuudet suun terveydenhuollon alueella ja tutkimuksessa tulee olemaan kehittämistutkimuksen piirteitä. Toisaalta tutkimuksen voidaan katsoa olevan tapaustutkimus, jossa tapaukseksi ymmärretään suun terveydenhuollon järjestelmä ja siihen liittyvät organisaatiot. Tutkimuksen aineistoa kerätään useita metodeja käyttäen mm. havainnoiden ja dokumentteja tutkien.

Tutkimuksesta käy selville, että perusteellinen toimintojen tarkastelu ja perusinformaation hankinta, ovat toimintolaskennan perusta. Suun terveydenhuollon toimintojen löytäminen on vaativa prosessi. Toimintolaskennan rakentaminen vaatii runsaasti aikaa ja perusteellista paneutumista suun terveydenhuollon toimintoihin. Toimintolaskennan avulla saadaan selville, mitenkä paljon suun terveydenhuollon toiminnot kuluttavat voimavaroja ja kuinka paljon kohteet vaativat erilaisia toimintoja. Toimintolaskennan avulla organisaation johto pystyy osoittamaan organisaation toimintaan kohdistuvat kustannukset. Suoritteiden sisäisten ostojen, hallinnon ja ostopalveluiden kustannusvaikutukset suoritteen lopulliseen hintaan voidaan ennustaa jo palvelun suunnitteluvaiheessa. Toimintoperusteista laskentaa voidaan käyttää hinnoittelun, budjetoinnin ja toiminnan seurannan apuna.
Avainsanat:
toimintolaskenta, suun terveydenhuolto
© Tritonia 2014-2019