Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Blomqvist, Jennie

Voiko aforismia kääntää? - Käännösvertailu teoksista Gud som haver barnen kär har du någon ull ja Ystävä sä lapsien anna villoja

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Romppanen Birgitta
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
86
Målet med min avhandling pro gradu är att undersöka huruvida det är möjligt att översätta barns tankar, vilka jag i detta sammanhang kommer att betrakta som aforismer. Mitt undersökningsmaterial består av 86 stycken aforismer, som jag har excerperat ur Mark Levengood och Unni Lindells verk Gud som haver barnen kär har du någon ull (2003) och översättningarna av dessa, som Seppo Bruun och Kirsti Hakkola har samlat i Ystävä sä lapsien anna villoja (2004). Bakom dessa aforismer finns barn i åldern fem till tio år.

För att få en så objektiv undersökning som möjligt, valde jag att ta med alla aforismerna ur de tre första kapitlen i den svenskspråkiga versionen. Därefter samlade jag översättningarna till dessa i den finskspråkiga versionen. Alla aforismer finns inte översatta och för att undersöka vad som gör en aforism omöjlig att översätta, har jag valt att ta med de sju stycken aforismer som är utelämnade i den finska versionen. Delvist för att kompensera dessa bortfall, har översättaren tagit med tre stycken aforismer som är av finskt ursprung och därför inte har motsvarighet i den svenska publikationen.

När man läser den svenska versionen av Gud som haver barnen kär har du någon ull (2003) så kan språket verka aningen simpelt, men vid en jämförelse med Ystävä sä lapsien anna villoja (2004) framträder en mängd problem som översättarna lyckats lösa bra. Dock finns det en del mindre bra översättningar, samt aforismer som lämnats oöversatta, vilket tyder på att översättningen av aforismer är ett mycket krävande arbete för översättaren. Dels kan aforismer liknas vid poesi, där den vackra och kompakta formen är av större vikt än innehållet, dels innehåller aforismer en mängd element som bjuder på en verklig utmaning för en översättare, som exempelvis en aforism som innehåller dubbel betydelse, den kan bygga på en ordlek, eller ett ord som barnet har använt fel alternativt hittat på själv. Målet med min avhandling är också att se hur väl översättarna har lyckats i sitt arbete och vilka kompromisser de har varit tvungna att göra. Dessutom vill jag se om det finns något understöd för antagandet att kulturella skillnader mellan Sverige och Finland kommer till uttryck i översättningen.
Avainsanat:
Aforismien kääntäminen, käännettävyys, kulttuurisidonnaisuus ja kääntäminen
© Tritonia 2014-2019