Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Björkman, Jan

Rhetorische Mittel im Leitartikel. Eine kontrastive Analyse am Beispiel der Tageszeitungen "Nürnberger Zeitung" und "Vasabladet"

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
67 + 10
I avhandlingen undersöks vissa retoriska medel i dagstidningarnas ledare. Materialet består av fem ledare ur "Nürnberger Zeitung" (NZ) och fem ledare ur "Vasabladet" (Vbl), vilka behandlar såväl inrikes- som utrikespolitiska teman. Eftersom ledaren är en textsort där man kan uttrycka sig subjektivt i en aktuell fråga, är målet att undersöka i vilken mån ledarskribenten använder sig av retorik för att påverka och övertyga läsarna.

Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på om ledarna har en disposition som överensstämmer med talets fyra delar såsom de framställs enligt den klassiska retoriken. Dessutom undersöks fem vanliga typer av språkliga ornament för att se i vilken del av ledaren de används mest. Ledarna analyseras även kontrastivt för att fastställa om det finns skillnader mellan de båda tidningarna.

Undersökningen visar att ledarnas disposition delvis motsvarar talets delar och att det finns en tydlig skillnad mellan tidningarna. I Vbl-ledarna är det endast slutorden som inte alltid motsvarar talets avslutande del, medan NZ-ledarna dessutom ofta saknar en motsvarighet till talets andra del, bakgrundsbeskrivningen. Detta kan närmast förklaras med att NZ-ledarna är relativt korta i förhållande till Vbl-ledarna, och att NZ-ledarnas teman även behandlas på en annan plats i tidningen. När det är frågan om de språkliga ornamenten finns det inga större skillnader mellan NZ och Vbl. De flesta av dem används i ledarnas argument, vilket också var väntat, eftersom ledarna till största delen utgörs av argument.
Avainsanat:
Rhetorik, Leitartikel, Pressesprache, Textlinguistik
© Tritonia 2014-2019