Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Guldbrand, Peter

Voimalaitoksien käytettävyyden valvonta ja laitoksien sähköisen informaation hyödyntäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Linna
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
77
Minkä tahansa tuotannon taloudellisesti järkevä ylläpitäminen vaatii käytettäviltä laitteilta ja järjestelmiltä hyvää käytettävyyttä. Kokonaisen järjestelmän toimivuus on korkeintaan yhtä hyvä kuin sen heikoimman komponentin. Järkevällä ja järjestelmällisellä kunnossapidolla ja sen kehittämisellä voidaan rajalliset resurssit kohdistaa kriittisille komponenteille. Kriittisten komponenttien ja oikeiden menetelmien löytäminen vaatii käytettävyystietoa.

Voimalaitosprosessia mittaavien antureiden informaatiota käytetään nykyisin lähes yksinomaan ohjaukseen ja säätöön. Antureista saatavaa informaatiota voitaisiin hyödyntää laajemminkin voimalaitosprosessin laitteiden käytettävyyden valvonnassa ja huoltotarpeiden määrittelyssä kehittämällä sovellusohjelmistoja, jotka pohjautuvat antureista saatavan informaation hyödyntämiseen. Laitteiden hyvällä kunnossapidolla saavutettaisiin pitkällä aikavälillä taloudellisia etuja tuotannon menetysten vähentymisen ja käytettävyyden parantumisen myötä. Voimalaitosten työresursseja voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin, kun pystyttäisiin tunnistamaan vialliset kohteet aiempaa paremmin.

Tämän tutkielman tarkoituksena oli vastata Wärtsilä Biopowerin liiketoiminnan luonteen muuttumisen asettamiin haasteisiin kehittämällä kokonaisvaltainen palveluratkaisu käytettävyystakuun valvontaan käyttäen hyväksi olemassa olevia järjestelmiä, jotka sisältävät toimintoja älykkäästä vikadiagnostiikasta etätukeen ja edelleen sähköisen informaation hyödyntämiseen. Tässä työssä perehdyttiin sähköisen informaation hyödyntämiseen kunnossapidon näkökulmasta.

Tutkimuksen case-osiossa keskityttiin Wärtsilä Biopower Oy:n Marksvärme Ab:lle toimittaman voimalaitoksen käytettävyysasioihin sekä laitoksen sähköisen informaation hyväksikäyttöön. Osiossa luotiin Marks värme -projektia varten käytettävyystakuu- ja etätukijärjestelmä. Osiossa kuvattiin myös ongelmia ja niiden ratkaisuja, joita ilmeni case-projektin aikana.
Avainsanat:
Käytettävyys, etävalvonta, etätuki
© Tritonia 2014-2019