Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Lounasmaa, Johanna

WWW-terveysviestintä ja käytettävyys. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön WWW-sivuston käytätettävyysanalyysi.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
142
Tutkielman taustana on vuonna 2002 tehty selvitys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
(YTHS) asiakkaiden WWW-terveysviestintään liittyvistä asenteista ja kokemuksista. Tämä tutkielma selvittää terveysviestintään keskittyvän WWW-sivuston käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla WWW-terveysviestinnän käytettävyyttä voidaan kehittää ja arvioida.

Käytettävyydellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, miten hyvin käyttäjät voivat hyödyntää WWW-sivustoa omiin tarpeisiinsa mielekkäällä tavalla. Käytettävyydellä voidaan nähdä viisi eri ulottuvuutta: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, käyttäjän tekemien virheiden vähäisyys ja miellyttävyys.

Terveysviestinnällä tarkoitetaan terveyteen, sairauteen, lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon liittyvää viestintää. Tässä tutkimuksessa mielenkiinto on keskittynyt formaaliseen terveysviestintään, johon lukeutuu terveydenhuollon organisaatioiden tehtäviin kuuluva viestintä. Formaalinen terveysviestintä kattaa sekä voimakkaan arvolatautuneen valistuksen että neutraalin tiedotuksen.

YTHS:n WWW-sivuston kohderyhmän profiilin määrittämiseen tarvittava tieto kerättiin kyselytutkimuksen avulla. WWW-sivuston käytettävyyden arviointiin käytettiin heuristista analyysiä, jossa käytetyt heuristiikat muokattiin tätä tutkimusta varten sivuston erityispiirteet huomioiden. Tutkimuksen kuluessa YTHS:n WWW-sivustolla havaittiin useita käytettävyysongelmia. Käyttöliittymän ongelmat liittyvät yleisimmin käyttäjän mahdollisuuksiin ennakoida eri elementtien toimintaa tai määrittää oma sijaintinsa suhteessa sivuston kokonaisrakenteeseen. Ongelmissa korostuivat navigointiin ja tiedon visualisoitiin liittyvät ongelmalliset ratkaisut. Terveysneuvonnan käytettävyysongelmat liittyvät lähinnä sisällön ja lukijoiden tarpeiden väliseen ristiriitaan. Terveysneuvonta ei riittävän tarkasti vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin. Terveysneuvonnan kiinnostavuuden parantamiseksi tekstin olisi pitänyt paremmin huomioida lukijoiden tarpeet tarjoamalla aiheeseen liittyvää tietoa nykyistä laajemmin ja lukijoiden konkreettisiin kysymyksiin tarttuen.
Avainsanat:
käytettävyys, terveysviestintä, terveysaiheiset WWW-sivustot
© Tritonia 2014-2019