Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Backlund, Anne

Going concern -epävarmuustekijöiden merkitys arvioitaessa yrityksen toiminnan jatkuvuutta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Sivumäärä:
81
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä going concern -epävarmuustekijät olivat merkityksellisiä arvioitaessa yrityksen toiminnan jatkuvuutta. Tutkittavat tekijät voitiin jakaa kolmeen eri kategoriaan. Nämä olivat kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä joh-dettuja going concern -indikaattoreita, tapahtumia ja toimia, jotka voivat johtaa toimin-nan jatkuvuutta koskevaan lausumaan sekä sopimusrikkomuksia ja muita tapahtumia, jotka voivat johtaa yrityksen selvitystilaan. Tutkielman empiirisen osan aineisto koottiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn vastasi 61 HTM-tilintarkastajaa ja 53 rahoittajaa. Näiden päätöksentekijöiden tuli arvioida 40 going concern -epävarmuustekijän merkitystä viisiportaisen Likertin asteikon kautta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin hypoteesien mittauksessa binomitestiä. Friedmanin testisuureella puolestaan selvitettiin, oli-vatko vastaajat kokeneet jonkin tekijäryhmän muita tärkeämmäksi. Tutkittaessa, oliko tilintarkastajien ja rahoittajien vastauksissa eroja, tutkimusmetodina käytettiin Mann-Whitneyn testiä.

Tutkimustulosten perusteella voitiin päätellä, mitkä yksittäiset epävarmuustekijät oli koettu tärkeiksi. Tutkimuksessa havaittiin, että tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta johdettujen going concern -indikaattoreiden osalta kaikki tekijät olivat merkityksellisiä neljää tekijää lukuun ottamatta. Kaikki tapahtumat ja toimet, jotka voivat johtaa toiminnan jatkuvuutta koskevaan lausumaan, koettiin merkityksellisiksi. Myös sopimusrikkomukset ja muut tapahtumat, jotka voivat johtaa selvitystilaan olivat merkittäviä. Tilintarkas-tajien ja rahoittajien vastauksissa ei ollut suuria eroja. Päätöksentekijöiden vastaukset erosivat ainoastaan muutaman tekijän osalta. Friedmanin testillä tutkittiin, oliko jokin tekijäryhmä koettu tärkeämmäksi kuin toinen. Tuloksista kävi ilmi, että ryhmien välinen ero oli merkitsevä. Sijalukujen keskiarvon perusteella havaittiin, että tapahtumat ja toi-met, jotka voivat johtaa jatkuvuuslausumaan oli koettu tärkeimmäksi tekijäryhmäksi.
Avainsanat:
toiminnan jatkuvuus, going concern -epävarmuustekijät, tilintarkastuskertomus, binomitesti, friedmanin testi
© Tritonia 2014-2019