Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Välimaa, Marko

Varaston kierto, sen osatekijät ja kannattavuus käytettyjen autojen kaupassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Sähkötekniikan ja tuotantotalouden laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
70
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat varaston kiertonopeuteen käytettyjen autojen kaupan alalla ja mitkä ovat näiden tekijöiden merkittävyydet toistensa suhteen. Kiertonopeuteen vaikuttavien tekijöiden määrittelyn jälkeen keskinäistä merkittävyyttä tutkittiin käytännössä neljässä käytettyjä autoja myyvässä yrityksessä. Lisäksi tutkittiin yrityksen kannattavuuden ja varaston kiertonopeuden välistä yhteyttä mukana olleissa yrityksissä ja aiempien tutkimusten perusteella.

Tutkimuksen teoriavaiheessa etsittiin kirjallisista lähteistä varaston kiertonopeuteen vaikuttavat päätekijät. Nämä ovat, varastointi, ostotoiminta ja markkinointi. Näistä jokaiselle tekijälle etsittiin viisi alatekijää ja näiden päätekijöiden ja alatekijöiden avulla muodostettiin haastattelurunko.

Tutkimusmenetelminä käytettiin avoimia haastatteluja ja AHP -menetelmää, jossa tekijät järjestetään parivertailuna merkittävyysjärjestykseen. Jokaiselle yritykselle laskettiin omat tulokset ja lopuksi näistä yhdistettiin keskimääräinen hiekkakakkumalli, jossa päätekijöiden ja merkittävimpien alatekijöiden painoarvot ovat havainnollisessa muodossa.

Tutkimustuloksien perusteella voitiin havaita, että ostotoiminta koettiin tukevaksi perustaksi, jonka varaan kaksi muuta päätekijää, markkinointi ja varastointi rakentuvat. Tarkempien tilastollisten johtopäätösten tekemiseksi otannan olisi täytynyt olla kuitenkin suurempi. Kannattavuuden ja varaston kiertonopeuden välinen positiivinen korrelaatio oli yritysten edustajien mukaan selvä samoin kuin kirjallisten lähteiden ja mukana olleiden yritysten kannattavuuslukujen ja varaston kiertonopeusarvojen perusteella.
Avainsanat:
Varaston kiertonopeus, kannattavuus, AHP
© Tritonia 2014-2019