Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Tarkio, Irene

Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinan talouskasvun selittäjänä – Induktiivinen sisällönanalyysi vuosilta 1993–2003

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Kansantaloustieteen laitos
Pääaine:
Kansantaloustiede
Sivumäärä:
66
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaisten yritysten suoria sijoituksia Kiinaan ja niiden yhteyttä Kiinan taloudelliseen kasvuun. Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään ns. eklektistä teoriaa ja neoklassista kasvuteoriaa. Eklektisen teorian mukaan yrityksien, joilla on erityisosaamista ja kykyä kasvaa ulkomailla tehokkaammaksi ja kannattavammaksi kuin kotimaassa, kannattaa perustaa yhteisyritys tai kokonaan omistettu yritys ulkomaille. Neo-klassinen kasvuteoria selittää väestönkasvun ja teknologisen muutoksen vaikutuksen sääs-tämisasteeseen, investointeihin ja talouskasvuun.

Tutkimuksen aineistona ovat ulkomaiset tieteelliset artikkelit vuosilta 1993–2003. Tutkimusaineisto etsittiin syksyllä 2003 sähköisessä muodossa EBSCOhost -tietokannasta. Analyysiin otettiin mukana 16 artikkelia.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä laadullinen aineisto pelkistettiin, ja pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin sisältönsä mukaan yhteenkuuluviksi ryhmiksi eli alakategorioiksi. Analyysin tuloksena syntyi käsitekartta, jonka yhdistäväksi kategoriaksi muodostui suorat sijoitukset. Yhdistävä kategoria koostui viidestä yläkategoriasta, jotka olivat yhteiskunnallistaloudelliset, talous- ja hallituspoliittiset, kustannus-, infrastruktuurilliset ja sijoittajamaasta johtuvat tekijät.

Tulosten mukaan yhteiskunnallistaloudellisiin tekijöihin liittyy vahva talouden kehityksen ja kasvun näkökulma. Kiinan talous- ja hallituspolitiikka on tarjonnut houkuttelevia etuja ulkomaisille yrityksille. Harjoitetun politiikan keskeisimpiä tekijöitä ovat ulkomaankaupan avoimuus, etuoikeuteen vaikuttavat politiikkasäädökset, talouspolitiikan jatkuvuus ja valtionjohdon sitoutuneisuus talousuudistuksiin. Kustannustekijöissä korostuvat työvoiman, raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten edullisuus sekä niiden saatavuus. Infrastruktuurillisista tekijöistä olennaisimpina ovat hyvät kulkuyhteydet itäisellä rannikkoalueella. Kohde-maasta johtuvien tekijöiden lisäksi tulokseksi saatiin sijoittajamaasta johtuvia tekijöitä. Si-joittajamaan alhainen korkotaso ja bruttokansantuote lisäävät suoria sijoituksia Kiinaan.
Avainsanat:
Kiina, suorat sijoitukset, talouskasvu, sisällönanalyysi
© Tritonia 2014-2019