Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Väisänen, Sami

Sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitys

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Linna
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
61
Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään sulautettujen järjestelmien kehitystyötä ja suunnitteluvaiheita sekä sulautettujen järjestelmien ohjelmistojen suunnittelun ja ohjelmoinnin vaiheita ja ongelmia. Tutkielmassa on keskitytty lähinnä kahdeksanbittisiin järjestelmiin ja erityisesti niiden ohjelmointiin liittyviin ongelmiin, mutta suurelta osin käsitellyt asiat pätevät myös muihin järjestelmiin. Lähdeaineistona on käytetty sekä sähköisiä että kirjallisia lähteitä. Sovelluksena mukaan on otettu ”Digihylly”, mikä on tehty nopeuttamaan postinlajittelijoiden työtä. Sen osalta aineistoa ei ole julkaistu, koska aineisto koostuu lähinnä muistioista ja sähköpostiviesteistä. Tutkimus on teoreettis-empiirinen, josta sovellus on empiiristä ja muu teoreettista osuutta.

Tutkielman alussa käydään prosessorien kehityshistoriaa läpi. Seuraavaksi tutkitaan sulautettujen järjestelmien perusrakennetta, valmistustekniikkaa ja ohjelmien perusrakennetta sekä työkaluja. Lopuksi työssä esitellään esimerkkitapauksena sulautetun järjestelmän kehitysprojekti. Tällä pyritään osoittamaan kuinka ohjelmistojen kehitysperiaatteita noudatetaan käytännössä. Tutkielma pohjautuu vahvasti edellä mainittuun sovellukseen postin lajitteluun tarkoitetusta apuvälineestä, joka on jalostettu lopulliseksi tuotteeksi.
Avainsanat:
laiteläheinen ohjelmointi, mikro-ohjain, protovalmistus, sulautettu järjestelmä
© Tritonia 2014-2019