Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Kettula, Mikko

Verkkokeskustelun vapaus ja vastuu. Keskusteluryhmän moderaattori verkkoviestinnän valvojana

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
83
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää World Wide Webin asynkronisten keskusteluryhmien valvojien eli moderaattoreiden näkemyksiä verkkokeskustelujen valvonnasta. Deskriptiivisen tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa käsitys niistä rooleista, tehtävistä ja vaikutuskeinoista, joita keskusteluryhmän moderaattoreilla on verkkokeskustelujen valvonnassa.

Tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä on aineistoanalyysi. Tutkimusaineisto on kerätty kyselylomakkeella, joka kohdistettiin kolmen eri keskusteluryhmän moderaattoreille. Kyselyvastausten muodostama tutkimusaineisto jäsennetään soveltamalla verkkoviestinnän sosiaalisia vaikutuksia kuvaavaa vähentyneiden sosiaalisten vihjeiden mallia. Tutkimusaineistoa analysoidaan sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat tutkimushypoteesin, jonka mukaan World Wide Webin keskusteluryhmissä käytävien keskustelujen valvontaan on kehittynyt omanlaisia käytäntöjä ja erikoispiirteitä. Tutkimuksen mukaan moderaattorin ensisijaisena tehtävänä on valvoa keskusteluryhmän sääntöjen noudattamista ja puuttua verkkokeskusteluun mikäli sääntöjä rikotaan. Keskeiseksi roolikseen moderaattorit kokivat valvojana toimimisen. Keskusteluihin kannustajan ja asiantuntijan roolit koettiin vähemmän tärkeiksi. Vastausten perusteella yleisin moderaattorin vaikutuskeino keskusteluryhmässä on asiattomien viestien poistaminen, kun taas viestien kommentointi tai yksittäisten viestien sisältöön puuttuminen on harvinaisempaa. Tutkimuksen perusteella moderaattorin voi nähdä toiminnallaan kompensoivan sosiaalisten vihjeiden puutteita verkkokeskusteluissa ja osaltaan tukevan yhteisöllisyyden rakentumista keskusteluryhmässä.
Avainsanat:
Verkkoviestintä, verkkoyhteisö, kontrolli, moderaattori
© Tritonia 2014-2019