Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Ala-Välkkilä, Erkki

Tietoverkon ja sen palvelujen johtaminen Jalasjärven kunnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Wanne Merja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
120
Tutkimuskohteena oli Jalasjärven kunnan ja Jakk:n (Jalasjärven ammatillinen aikuiskoulutus-keskus) tietoverkko ja siihen liittyvien palvelujen ja ulkoisten yhteyksien johtaminen. Jakk on Jalasjärven kunnan omistama liikelaitos. Tietoverkon, Internet-palvelujen ja -palvelimien kehittämisen ja ylläpidon hoitaa Jakk:n tietohallinto.

Tutkimuksen pääkysymys oli yhteiseen Internet-palvelimeen kytkeytyvä johtaminen ja päätöksenteko. Verkon kehittäminen on suurelta osin tietohallinnon asiantuntijoiden ja heidän näkemystensä linjaamaa. Tutkimuksessa selvitetään mm., millä tavalla tässä asetel-massa tulevat kummankin organisaation eri toimintojen ja toimijoiden tarpeet ja olosuhteet oikein ja tasapuolisesti huomioiduksi ja miten koko tietohallintoa, tietoresursseja, tietoverk-koa ja sen palveluja johdetaan?

Tutkimuksen menetelmäksi valittiin tapaustutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin noin kolmekymmentä Jalasjärven kunnan ja Jakk:n johtajaa, päällikköä tai asiantuntijaa. Tutki-muksen taustaksi selvitettiin liiketoimintajohtamisen, tietoresurssijohtamisen ja tietojärjes-telmäprojektien johtamisen sekä tietohallintostrategian teoriaa. Myös hallituksen kuntia velvoittavia linjauksia selvitettiin.

Teorian ja haastattelujen pohjalta tutkittiin ja analysoitiin tämän prosessin hallintaa johtamis-ta ja päätöksentekoa. Tuloksena todetaan tietoverkon ja sen palvelujen johtamisen olevan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Keskeisimmät kehittämiskohteet vaikuttavat läpi organisaa-tion, joihin ratkaisuksi tutkimuksessa esitetään liiketoiminnan ympäristöistä ja tarpeista lähtevää tietohallintostrategiatyötä.

Avainsanat:
tietohallinto, tietoverkot, strategia, Internet, strateginen johtaminen
© Tritonia 2014-2019