Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Haglund, Pia

Finlandismer i lokaltidningen Syd-Österbotten

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
87
Tutkielmani aiheena ovat finlandismit leksikaalisella tasolla. Tutkimukseni on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista. Materiaalini koostuu 12 kappaleesta Syd-Österbottenia. Syd-Österbotten on paikallislehti, joka ilmestyy lähinnä etelä-pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa. Tarkoituksenani on tutkia mitä finlandismeja kirjoittajat ko. lehdessä käyttävät. Tutkin myös minkälaisissa teksteissä ne ovat esiintyneet ja mitä teemoja teksteillä on ollut. Lisäksi minulla on tutkielmassani useampia kvantitatiivisia näkökulmia.

Olen aloittanut tutkimukseni lukemalla artikkelit jokaisesta materiaalini lehdestä. Tämän jälkeen tutkin mahdollisia finlandismeja eri lähteiden avulla, joista tärkein on ollut Hällströmin ja Reuterin Finlandssvensk ordbok. Tämän jälkeen olen kategorisoinut löytämäni finlandismit 5 eri ryhmäksi ja 4 alaryhmäksi.

Finlandismilla tarkoitetaan sanaa ja sanontoja joita esiintyy suomenruotsissa ja jotka poikkeavat ns. ruotsinruotsista. Finlandismeja löytyy kielestä mm. seuraavilla tasoilla: puhe, morfologinen, syntaksinen, leksikaalinen ja semanttinen taso. Tutkielmani finlandismit ovat lähinnä leksikaalisella tasolla.

Materiaalini sisältää yhteensä 210 sanaa, jotka olen luokitellut finlandismiksi. Eniten (39,5 % kaikista finlandismeista) sanoja on kategoriassa viralliset sanat ja sanonnat. Viralliset sanat ja sanonnat kuuluvat ns. hyväksyttäviin finlandismeihin, jotka mm. hallinnollisista syistä pakostakin esiintyvät suomenruotsissa. Myös materiaalini suosituin sana, stadsstyrelse, kuuluu tähän ryhmään. Finlandismi stadsstyrelse esiintyi materiaalissa kaiken kaikkiaan 25 kertaa.
Avainsanat:
finlandism, finlandssvenska, sverigesvenska, dagstidning
© Tritonia 2014-2019