Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Mäntylä, Pekka

Franchise-osapuolten näkemykset franchise-suhteesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henrik Gahmberg
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Sivumäärä:
85
Tutkimuksessa tarkastellaan franchise-antajan ja franchise-ottajien välille muotoutuvaa franchise-suhdetta. Tarkoitukseni oli selvittää, millaisista elementeistä kyseinen franchise-suhde muodostuu.

Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivista tutkimusmetodia. Tutkimusaineisto muodostuu franchise-antajan ja neljän franchise-ottajan haastatteluista. Haastattelut ovat teemahaastatteluja, joissa haastattelu rakentuu useista teemoista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Kysymykset muotoutuivat lopulliseen muotoonsa vasta haastattelujen kuluessa. Esitin tarkentavia ja lisäkysymyksiä haastateltavien vastausten perusteella.

Haastatteluaineistoni avulla luotiin grounded-teoria haastatteluaineistosta muodostuvien kategorioiden avulla. Aineistostani muodostui viisi pääkategoriaa, joista useilla on monia alakategorioita. Pääkategorioista muodostui puolestaan yksi ydinkategoria, jota koko tutkimukseni käsittelee eli franchise-suhdetta.

Keskeisimmät tutkimustulokseni osoittavat, että luottamus on koko franchise-suhteen tärkein tekijä. Ilman franchise-suhteen osapuolten välistä keskinäistä luottamusta ei olisi olemassa kunnon franchise-suhdetta. Franchise-antaja on aina suhteen vahvempi osapuol. Hän määrittelee suhteen ns. raamit, joiden mukaan on toimittava. Kerran franchise-ottajana toiminut yrittäjä ei luultavasti enää lähde uudelleen mukaan franchise-toimintaan.

Avainsanat:
franchise-antaja, franchise-ottaja, franchise-suhde, grounded theory
© Tritonia 2014-2019