Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Linjamäki, Katja

Mitä miehen tulee olla? Mies suomalaisten naistenlehtien sivuilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Sivumäärä:
87
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia ovat kolmen suomalaisen eri kohderyhmille suunnatun naistenlehden eli Annan, Glorian ja Trendin tarjoamat mieskuvat. Lähestyn tavoitetta sen mukaan, minkälaisessa asemassa olevat miehet pääsevät lehtiin ja millaisten aiheiden kautta heitä kuvataan. Käsittelen myös miesten onnellisuutta, sillä naistenlehdet voivat tarjota erilaisen käsityksen miehistä ja heidän elämäntilanteistaan kuin mitä todellisuus on. Tarkastelun kohteena ovat myös miehistä kertovien juttujen leksikaaliset piirteet, ja näistä erityisesti adjektiivit, substantiivit ja verbit.

Yhdistän tutkimuksessani kahta eri menetelmää, kriittistä diskurssianalyysiä ja sisällönanalyysia, jonka tukena käytän lisäksi Ojakankaan (1994) luomia onnellisuusstrategioita, joissa miehen onnellisuutta kuvataan neljän stereotyyppisen luokan avulla. Tutkimusote on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Aluksi lähestyn aihetta luokittelemalla kvantitatiivisen ja osin kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla naistenlehtien miehistä kertovat jutut erilaisiin sisältöluokkiin. Näitä luokkia ovat juttujen määrä, juttujen kertoja, juttujen aihe, sekä jutuissa esiintyvien miesten status. Samaa joukkoa tarkastelen sen jälkeen onnellisuusstrategioiden tarjoaman nelikentän avulla. Kielellisellä analyysillä selvitän, minkälaisen kuvan sanavalinnat antavat aineiston juttujen miehistä.

Kolmen eri naistenlehden miehistä kertovat jutut tarjoavan hieman toisistaan poikkeavan kuvan miehistä. Mies kuvataan useimmin työnsä ja parisuhteensa kautta, ja hän vaikuttaa olevan tyytyväinen elämäänsä. Lehdet kuitenkin painottavat eri asioita. Anna nostaa esiin tavallisia suomalaisia miehiä, joille tärkeintä on arki. Glorian miehille olennaista elämässä on menestyminen. Trendi tuo ainoana lehtenä esille sen, että mies voi olla epäonnistunut. Näin naistenlehtien mieskuva heijastaa myös lehden kohderyhmää.
Avainsanat:
mieskuva, naistenlehti, diskurssianalyysi, sisällönanalyysi, onnellisuusstrategiat
© Tritonia 2014-2019