Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Berg, Eva Johanna

Second Language Production among English Immersion Children in Rovaniemi English Playschool

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Sivumäärä:
81
Den här studien analyserar språkproduktionen hos barnen i ett engelskt språkbadsdaghem i Rovaniemi. Barnen är i åldern 3-6 år och har i huvudsak finska som modersmål. I studien ingår även två lärare varav den ena har engelska sommodersmål och den andra finska. Den engelskspråkiga läraren har inga kunskaper i finska. Båda lärarna talar engelska med barnen.

Avsikten är att studera hur barnens språkproduktion skiljer sig beroende på vilken av lärarna de kommunicerar med. Jag har först gjort en kvantitativ analys för att åskådliggöra andelarna av lärarnas respektive barnens språkliga aktivitet på första- och andraspråket, andelarna av initiativ och respons samt yttrandenas medellängd. I den kvalitativa analysen har jag studerat barnens användning av kommunikationsstrategier. Jag har med dessa analyser som grund klarlagt skillnaderna i barnens språkbruk i kommunikationen med de två lärarna.

Barnens språkliga aktivitet var större i kommunikationen med den engelska läraren än med den finska läraren. Även barnens andel av initiativ var högre i kommunikationen med den engelska läraren. Skillnaderna i andelen responsyttranden var inte markant. Medellängden av barnens yttranden var genomgående längre i kommunikationen med den engelska läraren. Barnen använde sig i högre grad av intralingvala kommunikationsstrategier när de talade med den engelska läraren och interlingvala när de talade med den finska läraren.

Studien visar att lärarens förståelse av barnens förstaspråk påverkar barnens språkproduktion. Trots att olikheterna i barnens språkproduktion delvis kan förklaras med att lärarna har sinsemellan olika personlighet och ledastil så visar studien tydligt att barnen anstränger sig mera att använda engelska då de talar med en lärare som inte förstår finska.
Avainsanat:
immersion, second language, initiative, response, communication strategies
© Tritonia 2014-2019