Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Koponen, Susanna

Poliittinen pilapiirros todellisuuden representaationa. Merkityksen aikasidonnaisuus.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Antero Niemikorpi
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Sivumäärä:
131
Pro -gradu -tutkielmassani tarkastelen semiotiikan, pragmatiikan ja kriittisen tekstintutkimuksen keinoin poliittisen pilapiirroksen merkityksen rakentumista ja sen aikasidonnaisuutta. Tutkimusaineistoni on koottu satunnaisotannalla Kari Suomalaisen Helsingin Sanomissa vuosina 1978-1984 julkaistuista (70 kpl) ja Jari Elsilän Kalevassa vuosina 1998-2004 julkaistuista (70 kpl) poliittisista pilapiirroksista. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen.

Poliittinen pilapiirros on multimodaalinen teksti, jonka merkitys rakentuu merkkien muodostamien merkkijärjestelmien (kuva, sana, efektit ja ruutu) yhteistyössä. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa mahdollistaen minimaalisen, mutta usein kokonaismerkityksen kannalta laukaisevassa roolissa toimivan sanankäytön. Kuten sanalla, kuvallakin on syntaksi. Kuvassa viiva toimii erilaisten lauseenjäsenten tapaan (predikaattina, attribuuttina jne.). Huomattavaa on, että usein viiva kuljettaa toimintaa eteenpäin repliikin ollessa staattinen.

Pilapiirros heijastaa intertekstuaalisesti todellisuutta. Pilapiirroksen tulkinta on kontekstisidonnainen ja riippuu vastaanottajan tietopahjasta. Merkityksissä tapahtuvia muutoksia jaottelen työssäni ns. loogisen luokittelun mukaisesti väljenemiseksi, jolloin ajan myötä piirteitä katoaa, tiukentumiseksi, jolloin piirteitä tulee lisää ja viittausala kapenee sekä siirtymiseksi, jolloin merkitys muuttuu toiseksi. Aineistossani väljenemistä tapahtuu lyhyelläkin aikavälillä, tiukentumista, mikäli tietoa tulee myöhemmin lisää ja siirtymistä todellisuuden viittaussuhteen kadotessa. Merkittävimmin aika jättää jälkeensä poliittisia henkilöitä ja ajankohtaistapahtumia sekä ajalleen tyypillisiä poliittisia hokemia. Ajan kuluessa ilmestymispäivämäärän osuus tulkinnassa korostuu.

Poliittinen pilapiirtäjä on vallankäyttäjä. Todellisuutta representoidessaan hän valitsee näkökulman, josta ilmiötä tarkastelee, mitä asioita ottaa esille ja minkälaisissa rooleissa osallistujat esittelee. Vakiintunut henkilöhahmogalleria kertoo, keillä ja millä kulloinkin on yhteiskunnallista näkyvyyttä. Pilapiirrokselle ominaisen huumorin, ironian ja metaforien avulla niissä on mahdollista esittää kärkevääkin kritiikkiä, jonka tulkinta ja vahvuus riippuu usein siitä, kenen näkökulmasta pilapiirrosta tarkastellaan.
Avainsanat:
teksti, muoto, merkitys, konteksti, aikasidonnaisuus, ideologia
© Tritonia 2014-2019